Nationella godkännanden

Ett nationellt godkännande är ett typgodkännande som är utfärdat enligt Transportstyrelsen föreskrifter TSFS 2017:77 och Vägverkets föreskrifter VVFS 2003:29 och ändringsföreskrifter till dessa.

Varför ansöka om typgodkännande?

Ett typgodkännande styrker att ett fordon eller en produkt uppfyller vissa krav. Det behövs ett nationellt typgodkännande för ett helt fordon om du vill registrera flera fordon med stöd av en enda granskning. Om fordonet har EU-godkännande, behövs inget nationellt typgodkännande. De nationella typgodkännandena för fordonen utfärdas för så kallade små serier. Det innebär att det finns en begränsning för hur många fordon av en typ som kan tas i bruk under ett kalenderår

Det nationella typgodkännandet för system, komponent eller separat teknisk enhet används när det inte finns jämförbara krav inom EU och Sverige ändå vill ställa vissa krav på komponenterna. För närvarande godkänns bara ett fåtal komponenter med stöd av nationella bestämmelser. Det är konverteringssatser för reducerade avgasavgasutsläpp i miljözon, etanolkonvertering av lätta bilar, larmanordning med lykta/blåljus och larmanordning med ljud/siren.  

Vem kan ansöka om typgodkännande?

Fordonstillverkare eller tillverkare av komponent eller separat teknisk enhet kan ansöka om ett nationellt typgodkännande.
 
Med tillverkare menar vi den person eller den organisation som gentemot godkännandemyndigheten ansvarar för typgodkännandet, alla faktorer i förfarandet kring typgodkännandet samt produktionens överensstämmelse. Denna person eller organisation är inte nödvändigtvis direkt delaktig i alla skeden i tillverkningen av det fordon, den komponent eller den tekniska enhet som ska godkännas. 

Transportstyrelsen är godkännandemyndighet

Ansökan om typgodkännande ska lämnas in till en godkännandemyndighet. Transportstyrelsen är godkännandemyndighet på fordonsområdet. 

Provningsorgan

För att få ett godkännande ska kraven som anges i författningarna styrkas, vanligtvis med hjälp av tester. Tester för typgodkännande av fordon utförs av Transportstyrelsen, enligt fordonsförordningen (2009:211). Tester för komponenter och separat teknisk enhet utförs av ackrediterat provningslaboratorium. 

Processen för typgodkännande

Innan Transportstyrelsen meddelar ett nationellt typgodkännande, kontrollerar vi att tillverkaren har tillfredsställande rutiner och metoder som säkerställer en effektiv kontroll av att serietillverkade fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter stämmer överens med den godkända typen.
 
I samband med ansökan ska tillverkaren presentera fordonet eller produkten genom ett informationsdokument som är utformat enligt kraven i föreskrifterna.
 
Ansökan ska ange vad tillverkaren söker för. Till ansökan ska bifogas ett informationsdokument samt en provningsrapport.
 
När vi har konstaterat att produkten uppfyller kraven, kan vi utfärda ett typgodkännande. Vi skickar sedan ett typgodkännandeintyg (certifikat) som skickas till tillverkaren.   

En innehavare av ett nationellt typgodkännande för ett fordon, det vill säga tillverkaren, lämnar med varje fordon ett intyg om överensstämmelse (intyg över överensstämmelsen med kraven för typgodkännandet). Intyget specificerar fordonet och utgör en garanti för att just detta exemplar motsvarar den typgodkända typen. Intyget är en förutsättning för registreringen av fordonet. Fordonen märks även med typgodkännandenumret.
 
Nationellt typgodkännande för en komponent påvisas genom ett märke på utrustningen eller komponenten. Märket innehåller ett stiliserat T samt typgodkännandenumret. 

Ansök om utökning vid ändring efter godkännande

Den som vill göra en ändring av fordonet eller produkten ansöker om utökning av godkännandet. Transportstyrelsen genomför regelbundet uppföljningar av godkända fordon och produkter.