Tekniska tjänster

En teknisk tjänst är en organisation eller ett organ som har godkänts som provningslaboratorium och som samtidigt har anmälts till EU respektive ECE för att genomföra provningar i samband med typgodkännanden.

Meddelande eller notifiering om teknisk tjänst

Ett typgodkännandeförfarande enligt EU-förordningarna förutsätter att medlemsstaterna meddelar, det vill säga notifierar, Europeiska kommissionen och de övriga medlemsstaterna både om de tekniska tjänster som godkänts och om vilka testningsförfaranden dessa har godkänts för.  

Förteckningar över godkända tekniska tjänster  

EU: I sista stycket under rubriken Technical services på EU-kommissionens webbplats för teknisk harmonisering finns en förteckning över tekniska tjänster som varje EU-land har meddelat.

ECE:UNECE's webbplats över tekniska tjänster kan du se vilka tekniska tjänster som är utsedda av Sverige (E5) för respektive regelverk. Välj sedan Sverige i rullistan på UNECE's webbplats som listar typgodkännandemyndigheter och tekniska tjänster för att se den tekniska tjänstens förkortning (5A, 5B, 5C osv).