Internationella godkännanden

Ett internationellt godkännande är ett typgodkännanden som är utfärdat mot ett EU-direktiv eller ett ECE-reglemente.

Varför söker man om typgodkännande?

Ett typgodkännande styrker att ett fordon eller en produkt uppfyller vissa krav. Kraven finns i lagstiftningen antingen i hemlandet eller på den exportmarknad där man tänker sälja fordonet eller produkten. Det är inte säkert att lagstiftningen alltid kräver typgodkännande, ibland räcker det med att kunna uppvisa en provrapport, som styrker kraven.

Vem kan ansöka om typgodkännande?

Du som är fordonstillverkare eller tillverkare av komponenter, system eller separata tekniska enheter kan ansöka om typgodkännande.

Med tillverkare menar vi den person eller den organisation som gentemot godkännandemyndigheten ansvarar för typgodkännandet, alla faktorer i hur typgodkännandet hanteras samt att produktionen sker i enlighet med typgodkännandet. Denna person eller organisation är inte nödvändigtvis direkt delaktig i alla skeden i tillverkningen av det fordon eller den komponent som ska godkännas. 

Transportstyrelsen är godkännandemyndighet

En ansökan om typgodkännande ska lämnas in till en godkännandemyndighet. I Sverige är Transportstyrelsen godkännandemyndighet på fordonsområdet. EU- och ECE-typgodkännanden kan även sökas i annat land och fortfarande vara giltiga i Sverige. 

Teknisk tjänst och provningsorgan

För att få godkännande ska kraven som anges i direktiv respektive reglementen styrkas. Det sker oftast genom olika tester. Om inte annat anges i reglerna, ska tester för typgodkännande utföras av teknisk tjänst. I Sverige är det Transportstyrelsen som utser och anmäler tekniska tjänster. En teknisk tjänst etablerad i Sverige ska vara ackrediterad av SWEDAC och ska dessutom ha genomgått ett bedömningsförfarande av SWEDAC.

Processen för typgodkännande

Innan vi på Transportstyrelsen medger ett typgodkännande, kontrollerar vi att tillverkaren har tillfredsställande rutiner och metoder. Rutinerna och metoderna ska säkerställa en effektiv kontroll av att serietillverkade fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter stämmer överens med den godkända typen. Om tillverkningen sker utanför Europa måste Transportstyrelsen kontaktas speciellt, för en bedömning av möjligheterna för ett sådant godkännande.
 
I samband med ansökan ska tillverkaren presentera fordonet eller produkten genom ett informationsdokument som är utformat enligt kraven i respektive direktiv eller reglemente.
 
Ansökan ska ange vad tillverkaren söker typgodkännande för. Ett informationsdokument  samt en provningsrapport ska bifogas ansökan.
 
När vi har konstaterat att produkten eller fordonet uppfyller kraven, kan vi utfärda ett typgodkännande. Vi skickar ett typgodkännandeintyg (certifikat) till tillverkaren och vi meddelar andra stater, som har erkänt den aktuella bestämmelsen, om att vi har beviljat ett godkännande. 

Intyg över överensstämmelse

En innehavare av ett EU-typgodkännande för ett fordon, det vill säga tillverkaren, utfärdar för varje fordon ett intyg över överensstämmelsen (CoC-dokument eller "Certificate of Conformity"). Intyget specificerar det unika fordonet och utgör en garanti för att just detta exemplar motsvarar den typgodkända typen. Intyget är en förutsättning för registreringen av fordonet i medlemsländerna. Fordonen märks även med typgodkännandenumret (som anges på typgodkännandeintyget).
 
EU-typgodkännandet för en komponent påvisas genom ett märke på utrustningen eller komponenten. Märket innehåller bokstaven e samt beteckningen på det land som beviljat godkännandet omgiven av en kvadrat samt typgodkännandenumret (som anges på typgodkännandeintyget).
 
ECE-typgodkännandet för en komponent påvisas genom ett märke på utrustningen eller komponenten. Märket innehåller bokstaven E samt beteckningen på det land som beviljat godkännandet omgiven av en cirkel samt typgodkännandenumret (som anges på typgodkännandeintyget). 

Ansök om utökning av godkännandet vid ändring

Den som vill ändra fordonet eller produkten ansöker om utökning av godkännandet. Transportstyrelsen genomför regelbundet uppföljningar av godkända fordon eller produkter.