Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Den 1 oktober 2015 beslutade regeringen att uppdra åt Transportstyrelsen att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken. Här hittar du del- och slutrapporter i uppdraget

Uppdraget slutredovisades den 2 maj 2017. Här hittar du rapporten med deluppdrag.

Slutrapporter den 2 maj 2017

Redovisning av regeringsuppdrag

Uppföljning av sanktionsväxling och lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Förändringar av sanktionssystemet för kör- och vilotider

Beställaransvaret - analys av dagens reglering och förslag till ändring

Sveriges bilaterala och multilaterala vägtransportavtal

Kartläggning och analys av införlivandet av EU:s bestämmelser om kombinerade transporter

Vinterdäckskrav för tunga fordon ur ett trafiksäkerhetsperspektiv

Tidigare slutrapporter

Obligatorisk prisuppgift vid taxiresor

Krav på dokumentation direkt i samband med vägkontroller av godstrafik

Delrapporter

Delrapport, som rapporterades den 18 oktober 2016:

Skapar den nuvarande regleringen av beställaransvar tillräckliga förutsättningar för ordningen och reda i transportbranschen (delredovisning 2)?

Delrapporter, som rapporterades den 15 mars 2016:

  1. Cabotagetransporter och åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
  2. Mindre avvikelser från reglerna om kör- och vilotider
  3. Skapar den nuvarande regleringen av beställaransvar tillräckliga förutsättningar för ordning och reda i transportbranschen (delredovisning 1)?
  4. Krav på dokumentation direkt i samband med vägkontroller av
    godstrafik
  5. En översyn av införlivandet av EU:s regler om kombinerade transporter i svensk rätt
  6. Sveriges bilaterala och multilaterala vägtransportavtal
  7. Behov av utökade vinterdäckskrav för tunga fordon

 

Samtliga rapporter hör till regeringsuppdrag N2015/06815/MRT. Läs mer om uppdraget att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken på regeringens webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!