Vilotidsregler för lätta fordon

Dessa vilotidsregler gäller vid transporter med lätta fordon.

Förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet gäller för transporter med bil som

 • används för godstransporter, dock inte posttransporter, om bilens högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, inte överstiger 3,5 ton,
 • används i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),
 • används för skolskjutsning enligt förordningen (1970:340) om skolskjutsning, om bilen på grund av sin konstruktion och utrustning är lämplig för transport av högst nio personer, inklusive föraren, och är avsedd för detta ändamål, eller
 • används för transport av mjölk från lantgårdar och för återtransport av mjölkkärl eller mjölkprodukter eller för utfodring av djur.

Förarens ansvar och skyldigheter

Dygnsvila

Du ska ha haft en dygnsvila på minst 11 timmar under den 24-timmarsperiod som föregår varje tidpunkt då du utför transporter. Dygnsvilan får delas upp i två perioder, varav den ena perioden ska vara minst åtta timmar.

Personlig tidbok

Varje förare ska ha en personlig tidbok försedd med sitt namn och sin adress. Förarens namn måste finnas på varje sida i tidboken.

Du är skyldig att göra följande:

 • Anteckna tiden för dygnsvilan i tidboken och medföra tidboken vid varje transport.
 • På begäran visa upp tidboken för polis eller bilinspektör.
 • Använda en tidbok åt gången. Om du beräknar att avsluta tidboken under nästa transport ska du ha med dig en ny tidbok, som du påbörjar när du har avslutat föregående tidbok. Om du upphör med din verksamhet som förare ska tidboken genast överlämnas till arbetsgivaren även om den inte är avslutad.
 • Behålla den avslutade tidboken i en vecka, och sedan återlämna den till  arbetsgivaren som lämnat ut den.
 • Om du är egen företagare är du skyldig att bevara anteckningarna under minst tolv månader.
 • Innan du påbörjar en transport ska du anteckna tidpunkterna för närmast föregående dygnsvila. Om du har delat upp vilan i två perioder ska du anteckna varje periods början och slut.

Om du har flera arbetsgivare ska du anteckna de dygnsvilor som är kopplade till respektive arbetsgivare på skilda sidor i boken.

Du ska göra anteckningar under alla transportdygn samt under det närmast föregående dygnet. Tidboken ska innehålla anteckningar för de sju senaste dygnen under vilka föraren varit skyldig att föra anteckningar.

Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter

Arbetsgivaren är skyldig att:

 • ge förarna personliga tidböcker försedda med företagets och utlämnarens namn, adress och telefonnummer
 • anteckna datum när tidböckerna lämnas ut och återlämnas
 • ha en förteckning över förarnas tidböcker
 • visa upp anteckningarna på begäran av polis eller bilinspektör
 • bevara anteckningarna under minst tolv månader.

Gemensamma regler

Om du skriver fel ska du stryka över det felaktiga och anteckna rätt text över eller under den felaktiga. Enbart blad som är perforerade får rivas ut.

Bestämmelser för färdskrivare

Finns analog eller digital färdskrivare monterad i fordonet som uppfyller kraven i bilaga 1 eller 1 B till rådets förordning (EEG) nr 3821/85 får den användas i stället för den personliga tidboken.

Förare som använder analog färdskrivare ska
1. ange efter- och förnamn på diagrambladet, och
2. på baksidan av varje diagramblad föra anteckningar över sin vila.

Förare som använder digital färdskrivare ska
1. använda sitt förarkort i färdskrivaren,
2. aktivera OUT-läget i fordonets färdskrivare,
3. med manuell inmatning ange mellan vilka tidpunkter han eller hon har haft den närmast föregående dygnsvilan. Om dygnsvilan har delats upp i två perioder ska varje periods början och slut anges i färdskrivaren, och
4. låta transportföretaget kopiera uppgifterna på förarkortet enligt den intervall som anges i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Undantag från kravet att föra personlig tidbok och arbetsgivaranteckningar

Som förare behöver du inte föra personlig tidbok när du utför vägtransporter av gods i förvärvsverksamhet, om

 • transporterna har en underordnad betydelse i förvärvsverksamheten och
 • den sammanlagda körtiden under varje tjugofyratimmarsperiod inte överstiger fyra timmar och trettio minuter.

Arbetsgivaren behöver inte heller göra motsvarande anteckningar i sådana fall.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!