Kunskapsområden

Juridik

Juridikavsnittet är indelat i fem underkategorier; civilrätt, handelsrätt, arbetsrätt, yrkestrafikförfattningar samt arbetsmiljö- och miljölagstiftning. Gemensamt för gods- och persontransporter är att den sökande till exempel ska:

 • kunna redogöra för olika sätt att ingå avtal och avtalens giltighet och bindande verkan för ett transportföretag
 • känna till innebörden av ett kompanjonavtal och en kompanjonförsäkring
 • känna till arbetsgivarens skyldigheter när det gäller sjuklön och bestämmelserna om rehabilitering
 • kunna redogöra för de rättigheter och skyldigheter som beskrivs i taxitrafiklagen och taxitrafikförordningen
 • kunna redogöra för bestämmelserna i arbetsmiljölagen med särskild betoning på arbetsgivarens ansvar.

Företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag

Gemensamt för gods- och persontransporter är att den sökande till exempel ska:

 • kunna redogöra för reglerna i bokföringslagen
 • känna till vad en balans- och resultaträkning är, hur de ställs upp och ska tolkas
 • kunna göra ekonomiska beräkningar utifrån företagets intäkter och kostnader
 • känna till olika finansieringsformer och de kostnader och förpliktelser som är förbundna med dessa
 • känna till vilka sak- och personförsäkringar som kan förekomma inom ett transportföretag och de rättigheter och skyldigheter som är förbundna med dessa.

Tekniska normer och driftsförhållanden

Gemensamt för gods- och persontransporter är att den sökande till exempel ska:

 • kunna tillämpa lagen och förordningen om transport av farligt gods
 • kunna redogöra för vägtransporternas miljöpåverkan och hur fordon ska framföras så att bränsleförbrukningen, luftföroreningar och buller kan minskas
 • kunna redogöra för reglerna som gäller vid registreringsbesiktning och kontrollbesiktning av fordon
 • kunna redogöra för reglerna om däcks högsta tillåtna slitage, montage, användning av vinterdäck och slirskydd.

Trafiksäkerhet

Gemensamt för gods- och persontransporter är att den sökande till exempel ska:

 • kunna redogöra för innehållet i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om första hjälpen och krisstöd
 • känna till Nollvisionens betydelse för det egna trafiksäkerhetsarbetet
 • känna till sambandet mellan hastighet, bältesanvändning och risken för personskada
 • känna till hur alkohol, droger och läkemedel påverkar körförmågan och risken för olyckor
 • känna till trötthetens inverkan på trafiksäkerheten.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!