Regelefterlevnad inom yrkestrafik på väg

Transportstyrelsen redovisade i slutet av februari 2014 ett antal åtgärder som förväntas öka regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Här kan du ta del av en sammanställning av de åtgärder vi har föreslagit.

Transportstyrelsen fick den 30 maj 2013 i uppdrag av regeringen att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. I uppdraget ingick att redovisa åtgärder för hindrande av fortsatt färd, cabotage/beställaransvar och taxiverksamhet. Uppdraget redovisades den 28 februari 2014. Här kan du ta del av en sammanställning av de åtgärder som vi har föreslagit.

Lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Transportstyrelsen vill göra det möjligt för polismyndigheter och Tullverket att på ett effektivt sätt säkerställa att trafikanter följer beslut om förbud mot fortsatt färd. Transportstyrelsen föreslår därför att det införs en lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

De åtgärder som vi föreslår ska omfattas av lagen är:

  • omhändertagande av frakthandlingar,
  • omhändertagande av fordonsnycklar,
  • omhändertagande av registreringsskyltar och
  • klampning av fordon.

Klampning av fordon är den mest ingripande åtgärden. Klampning definieras som att ett fordon förses med en mekanisk låsanordning eller elektronisk utrustning för intensivövervakning. Klampning innebär att fordonet inte kan flyttas.

Det är polismyndigheter och Tullverket som ska ha rätt att använda åtgärderna för att hindra fortsatt färd. Åtgärderna får användas för att:

  • verkställa betalning av förskott på sanktionsavgift och böter i vissa fall,
  • förhindra fortsatt färd med fordon vars förare utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten,
  • förhindra fortsatt färd med fordon som utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten och
  • förhindra fortsatt färd som skulle innebära att fortsatt brott begås.

Bättre verktyg för att kontrollera cabotagetransporter

Transportstyrelsen föreslår en nationell förordningsändring som ger Polisen bättre förutsättningar att genomföra effektivare kontroller av cabotagetransporter. Förändringen ska även leda till effektivare lagföring av olaga cabotage.

Förslaget innebär att Polisen, vid en vägkantskontroll, kan besluta att trafikföretaget ska betala ett förskott på en sanktionsavgift på 20 000 kronor om företaget inte kan visa att transporten sker enligt gällande bestämmelser. Detta innebär att trafikföretaget ska kunna tillhandahålla de uppgifter som anges i det EU-gemensamma regelverket för cabotagetransporter, förordning (EG) nr 1072/2009.

Vi föreslår att Polisen ska få möjlighet att hålla kvar fordonet genom att omhänderta nycklar, registreringsskyltar eller genom att klampa fordonet om förskottet inte betalas.

Tydligare information om pris vid taxiresa

Transportstyrelsen föreslår att taxiförare ska lämna en prisuppgift i förväg om det högsta jämförpriset för det fordon som används för färden överstiger 500 kr. Jämförpriset anger en typresa på 10 km som tar 15 minuter. Om prisinformationen på taxifordonet till exempel anger 510 kronor som högsta jämförpris, ska föraren vara skyldig att lämna ett högsta pris för resan. Det pris som taxiföraren anger ska lämnas till passageraren på ett beständigt sätt. Med beständigt sätt menas att priset ska anges på papper, via SMS eller på annat sätt för att undvika situationer där ord står mot ord.

Transportstyrelsen föreslår även följande:

  • För att öka taxiförares förmåga att hitta rätt föreslår Transportstyrelsen tre åtgärder: förbättrat skriftligt delprov i kartläsning, en praktisk prövning av att hitta till angivet resmål i samband med körprovet och ett nytt och moderniserat skriftligt prov i lokalkännedom. Det sistnämnda ska gälla för taxiförare som ska arbeta i Stockholm, Göteborg och Malmö.
  • Taxametern i taxin måste vara besiktad för att taxifordonet ska få användas. Polisen ska kunna omhänderta registreringsskylten om taxametern vid kontroll inte fungerar som den ska eller är obesiktad.

Mer information

Här hittar du alla delrapporter för regeringsuppdraget N2013/2816/TE.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!