Rådande flyktingsituation

Den rådande flyktingsituationen och Sveriges utökade gränskontroller kan få effekter för yrkestrafiken på väg. Detta rör främst regelverket kring kör och vilotider.

Yrkesförare på inom vägtrafiken som omfattas av kör- och vilotidsreglerna och som i samband med gränspassage hindras, fördröjs, eller råkar ut för andra komplikationer till följd av den rådande situationen, kan göra mindre avvikelser från regelverket för att tillgodose personers eller lastens säkerhet.

De förare som behöver avvika från regelverket ska noggrant dokumentera anledningen till avvikelsen på ett diagramblad, utskrift från färdskrivaren eller på annat papper. Dokumentationen ska sparas tillsammans med andra uppgifter från färdskrivaren i minst ett år.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006, artikel 12 anger följande:

"Om det är förenligt med trafiksäkerheten och det behövs för att fordonet skall nå fram till en lämplig plats att stanna på, får föraren avvika från artiklarna 6 till 9 i den utsträckning som krävs för att tillgodose personers, fordonets och lastens säkerhet. Föraren skall ange skälen för en sådan avvikelse för hand på ett färdskrivardiagramblad eller på en utskrift från färdskrivaren eller i sin tjänstgöringslista senast då han når fram till en lämplig plats att stanna på."

I samband med en företagskontroll, där överträdelser mot regelverket kan konstateras, kommer inte företaget att påföras sanktionsavgift om föraren noggrant har dokumenterat skälen till avvikelsen enligt ovan. Företaget ska förvara dokumentationen i ett år och ska på begäran göra uppgifterna tillgänglig för kontroll.

Möjlighet till dispens

Sverige har som medlemsstat rätt att under extra ordinära omständigheter i enlighet med artikel 14 medge undantag från artiklarna 6-9 i förordning (EG) nr 561/2006. Undantag i enlighet med artikel 14 medges genom en dispens. Dispensen innebär följande lättnader:

  • Daglig körtid får utsträckas till 10 timmar
  • Maximal körtid per vecka får utsträckas till 60 timmar
  • Körtid för två på varandra följande veckor får utsträckas till 120 timmar
  • Rast får delas upp i 15 minuters perioder
  • Dygnsvilan får förkortas till 9 timmar
  • Veckovilan får reduceras till 24 timmar utan krav på kompensation.

En medlemsstat har möjlighet att utfärda en dispens som är giltig 30 dagar från dagen för beslut. Kvarstår behov av lättnader efter de 30 dagarna måste en ansökan göras till Kommissionen som då är beslutande. Transportstyrelsen prövar frågan om dispens efter inkommen ansökan. Ännu har ingen ansökan kring den rådande flyktingsituationen inkommit till myndigheten. Transportstyrelsen har tidigare utfärdat dispenser i samband med stormarna, Gudrun, Per, Hilde och Ivar efter ansökan från Sveriges Åkeriföretag.