Ändringar i utbildningsplan anpassade efter nytt regelverk

Ett nytt regelverk trädde ikraft den 23 maj 2020 som innebär att du måste uppdatera din utbildningsplan. På den här sidan beskrivs vilka uppgifter som behöver finnas med i din utbildningsplan när du uppdaterar den enligt det nya regelverket och skickar in den till Transportstyrelsen.

Uppdatera utbildningsplanen snarast

Du som tillståndshavare måste uppdatera och skicka din utbildningsplan till Transportstyrelsen, dock senast den 31 december 2020. Om den inte inkommit då måste du ansöka om ändring av ditt befintliga tillstånd, där din utbildningsplan då ska bifogas.

En ansökan om ändring efter årsskiftet innebär en prövning och en viss handläggningstid för granskning av din utbildningsplan. Efter ansökan måste beslut inväntas från oss, innan ni får bedriva utbildning igen.

Om ni har upphört, eller avser att upphöra, med utbildning i något av era tillstånd – då bör ni snarast inkomma med en anmälan om återkallelse genom vårt kontaktformulär för Anmälan om ändring i utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens.

Du som har tillstånd att utbilda för yrkesförarkompetens behöver anmäla ändring i din utbildningsplan och inkomma med en uppdaterad utbildningsplan senast den 31 december 2020.

Anmälan om ändring behöver du skicka in innan du påbörjar en ny utbildning efter den 23 maj. Den uppdaterade utbildningsplanen kan du komplettera med i efterhand, dock senast den 31 december 2020.

En anmälan om ändring gör du genom vårt kontaktformulär för anmälan om ändring som du hittar under relaterad information på den här sidan.

Vi har tagit fram en vägledning för vad en utbildningsplan ska innehålla, läs mer här. Där hittar du samtliga ämnesområden och tillhörande mål för respektive utbildning.

Upplysningar om ändring i utbildningsplanen

Av 2 kap. 1 a – 1 c §§ förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens framgår vilka mål som finns för respektive område. 

I bilagan till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens framgår vilka ämnesområden och ämnen som finns.

En grundutbildning ska omfatta alla ämnesområden och ämnen.

En fortbildning ska minst omfatta alla obligatoriska ämnesområden som gäller för transportslaget och som är utmärkta i bilaga 1 till föreskriften. Den ska omfatta ett eller flera ämnen under de ämnesområden som anges som obligatoriska.

Ändring av mål och ämnen i utbildningsplan

Av ändringarna ska det framgå att utbildningen omfattar de mål och ämnen som framgår av förordningen och föreskriften.

Av ändringarna ska följande framgå

 • Vilka undervisningsmetoder som ska användas till respektive mål.
 • Ett genomförande som beskriver vad utbildningen omfattar och hur den genomförs.
 • Om fordon används i undervisningen ska det framgå hur de används.
 • Om körning ingår i utbildningen ska den trafikmiljö som används beskrivas.
 • Ett säkerställande som beskriver vad deltagaren ska kunna efter genomförd utbildning och hur detta kontrolleras.

Varje mål i utbildningen är antingen ett känna till mål eller ett kunna mål

Målen ”känna till” och ”vara medveten om” kan beskrivas övergripande. Det innebär att deltagaren ska ha kännedom om ämnesområdet.

Målen ”kunna” kräver en utförligare beskrivning i genomförandet och säkerställandet av utbildningen. Av dessa mål ska det framgå vad deltagaren ska kunna uppvisa, säkerställa, förebygga, optimera och ombesörja. Detta innebär att deltagaren ska ges möjlighet att kunna beskriva, bedöma, föreslå, eller utföra lämpliga åtgärder.

Distansundervisning i fortbildning

Fortbildningen får bestå av högst 12 timmar lärande på distans.

Följande beskrivningar ska lämnas:

 • Hur fastställs deltagarens identitet och närvaro under utbildningstiden.
 • Om tekniska problem uppstår, hur säkerställs att deltagaren får sin utbildning tillgodosedd.
 • Vilka tekniska hjälpmedel används, informations- och kommunikationstekniska verktyg (IKT-verktyg).
 • Hur undervisningen läggs upp och genomförs.
 • Ett säkerställande som beskriver vad deltagaren ska kunna efter genomförd utbildning och hur detta kontrolleras.

Avancerad simulator vid fortbildning

Avancerad simulator får endast användas i enskilda moment i undervisningen.

Följande beskrivningar ska lämnas:

 • Vilka mål och ämnen i utbildningen kommer att uppnås med simulatoranvändning.
 • Hur undervisningen läggs upp och genomförs.
 • Ett säkerställande som beskriver vad deltagaren ska kunna efter genomförd utbildning och hur detta kontrolleras.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!