Skolskjutstransporter

Enligt skollagstiftningen ska en kommun anordna kostnadsfri skolskjuts för grundskolans elever om omständigheterna kräver det, som färdvägens längd, trafikförhållanden eller för elever med funktionshinder.

Bestämmelser för skolskjuts finns i förordning (1970:340) om skolskjutsning och i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar, se länkar till höger.

Med skolskjuts avses transport av elever till eller från skolan särskilt för ändamålet och att den inte är av tillfällig natur. Tidplaner och färdvägar ska anordnas med hänsyn till trafiksäkerheten. Fordon som används ska var utmärkta med en skylt som visar på dess användning. Bestämmelser om skyltens utformning om montering finns i Vägverkets föreskrift (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar kapitel 25. Dörrar på fordonets vänstra sida får inte vara öppningsbara av passagerare. Används personbil eller lätt lastbil ska dessa vara utrustade med bilbälten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!