Grundregler

Reglerna för fordons vikter och dimensioner finns i trafikförordningens 4 kapitel och i förordningens bilagor. Nedan finns ett utdrag av de paragrafer som rör mått och vikter.

11 § Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser. Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen. Föreskrifter om att någon annan väg som inte är enskild eller en del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 1, 3 eller 4 meddelas av kommunen.

Trafikverket får meddela föreskrifter om att förandet av fordon eller fordonståg på väg med bärighetsklass 4 ska vara förenade med villkor.

12 § På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids. 

1. Axeltryck
 BK1BK2BK3BK4
a. Axel som inte är drivande 10 ton 10 ton 8 ton 10 ton
b. Drivande axel 11,5 ton 10 ton  8 ton  11,5 ton

 

2. Boggitryck
 BK1BK2BK3BK4
a. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 11,5 ton 11,5 ton 11,5 ton 11,5 ton
b. Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter  16 ton  16 ton  12 ton  16 ton
c. Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller större men inte 1,8 meter  18 ton  16 ton  12 ton  18 ton
d. Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller större men inte 1,8 meter och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överstiger 9,5 ton på någon av axlarna  19 ton  16 ton  12 ton  19 ton
e. Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större  20 ton  16 ton  12 ton  20 ton

3. Trippelaxeltryck
  BK1BK2BK3BK4
a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter 21 ton 20 ton  13 ton  21 ton
b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större men inte 4,4 meter  24 ton  22 ton  13 ton  24 ton
c. Avståndet mellan de yttre axlarna är 4,4 meter eller större men inte 4,7 meter  25 ton  22 ton  13 ton  25 ton
d. Avståndet mellan de yttre axlarna är 4,7 meter eller större  26 ton  22 ton  13 ton  26 ton

 

4. Bruttovikt av fordon och fordonståg
  BK1BK2BK3BK4
a. Fordon på hjul Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4
b. Fordon på band 24 ton 18 ton 18 ton 24 ton
c. Fordon på medar 18 ton 18 ton 18 ton 18 ton

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om ytterligare villkor för
förandet än vad som framgår av bilaga 4 till denna förordning. Villkoren ska avse fordonet eller fordonstågets konstruktion och utrustning och vara motiverade av hänsyn till trafiksäkerheten eller framkomligheten.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg får föras trots att de värden som anges i första stycket överskrids. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana villkor i fråga om förandet och fordonets konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras. Föreskrifterna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät.

13 § På vägar som inte är enskilda får fordonståg föras endast om de värden som anges nedan för avståndet mellan den första axeln på ett tillkopplat fordon och den sista axeln på fordonet som det är kopplat till inte underskrids.

  BK1BK2BK3BK4
1. Båda axlarna är enkelaxlar 3 meter 3 meter 3 meter 3 meter
2. Den ena axeln är en enkelaxel och den andra ingår i en boggi eller trippelaxel 3 meter 4 meter 4 meter 3 meter
3. Axlarna ingår i var sin boggi 4 meter 4 meter 4 meter 4 meter
4. Den ena axeln ingår i en boggi och den andra i en trippelaxel eller båda i en trippelaxel 5 meter - - 4 meter

Ett fordonståg får dock föras på sådan väg som avses i första stycket om vikten för varje möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista axeln enligt bilaga 1–4 till denna förordning. Vid jämförelse med bilaga 1 får de värden som anges för släpvagnar även tillämpas för de fall där dragfordonet ingår i jämförelsen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordonståg får föras trots att de värden som anges i första och andra styckena underskrids. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana villkor i fråga om förandet och fordonets konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras. Föreskrifterna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät.

14 § Fordon eller fordonståg som huvudsakligen används i internationell trafik får föras på vägar med bärighetsklass 1 och 4 även om de bruttovikter som anges i 12 § första stycket 4 och bilaga 1 eller 4 överskrids eller de avstånd som anges i 13 § underskrids. Undantaget gäller endast om följande bruttovikter och längdmått inte överskrids:

 1. 26 ton för treaxligt motorfordon.
 2. 38 ton för fyraxligt fordonståg.
 3. 40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg.
 4. 44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn vid transport av 40 fots ISO-container.
 5. 16,5 meter för bil med påhängsvagn.
 6. 18,75 meter för bil med släpvagn.

Om ett treaxligt motorfordon enligt första stycket drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får bruttovikten enligt första stycket överskridas med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver, dock högst 1 ton.

15 § Om ett motordrivet fordon eller ett därtill kopplat fordon lastas så att lasten på någondera sidan skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet eller om fordonets bredd, lasten inräknad, överstiger 260 centimeter eller för en buss 255 centimeter, får fordonet eller därtill kopplat fordon föras endast på enskild väg.

Följande fordon får dock föras på väg som inte är enskild.

 1. Lätt motorcykel vars bredd med last inte överstiger 120 centimeter.
 2. Redskap som används i jordbruksarbete, även om bredden överstiger 260 centimeter.
 3. Fordon som är lastat med opackat hö eller liknande, även om lasten på någon sida skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet.
 4. Traktor med påmonterat redskap eller utrustning även om fordonet är bredare än 260 centimeter, redskap eller utrustning inräknad.
 5. Motorredskap vid kortare färd till eller från en arbetsplats eller för liknande ändamål, även om fordonet är bredare än 260 centimeter, redskap eller utrustning inräknad.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg som transporterar odelbar last får föras på vägar som inte är enskilda trots att den bredd som anges i första stycket överskrids. Lasten får därvid skjuta ut mer än 20 centimeter utanför fordonet. Därvid får det även föreskrivas att färd får ske med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 7 § första och andra styckena, 9 § första och tredje styckena, 11 § och 12 § första stycket 3 samt 9 kap. 1 § första stycket 1 och 2 och 2 §, om det behövs av framkomlighetsskäl och sker med stor försiktighet. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana villkor när det gäller förandet och fordonets konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras. Föreskrifterna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät.

Trots vad som sägs i första stycket får bussar som har registrerats före den 1 november 2004 och vars utförande därefter inte väsentligen har förändrats, till utgången av år 2020 föras på andra vägar än enskilda om fordonets bredd, lasten inräknad, inte överstiger 260 centimeter. Förordning (2004:718).

15 a § Vid färd på väg får det till en tvåhjulig motorcykel eller en tvåhjulig moped klass I inte kopplas en släpvagn med en bredd som överstiger 125 centimeter eller med en vikt som överstiger hälften av det dragande fordonets tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet. Vid färd på väg får det till en tre- eller fyrhjulig motorcykel eller en tre- eller fyrhjulig moped inte kopplas en släpvagn med en bredd som överstiger motorcykelns respektive mopedens bredd eller i något fall 200 centimeter eller med en vikt som överstiger hälften av det dragande fordonets tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet. Förordning (2002:943).

16 § Ett fordons bredd mäts över de delar av fordonet eller lasten som skjuter ut längst.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall medge att viss utrustning inte ska räknas in i fordonsbredden. Förordning (2008:551).

17 § Ett annat motordrivet fordon än en buss med eller utan ett därtill kopplat fordon får inte föras på andra vägar än enskilda om fordonet eller fordonståget, lasten inräknad, är längre än 24,0 meter. Längden av ett fordonståg, lasten inräknad, får dock uppgå till 25,25 meter om följande villkor är uppfyllda.

 1. Varje ingående fordon är utrustat med sådana låsningsfria bromsar och kopplingsanordningar som Vägverket föreskriver.
 2. Varje ingående motordrivet fordon har en största längd av 12,0 meter.
 3. Varje ingående släpvagn, utom påhängsvagn, har en största längd av 12,0 meter.
 4. Avståndet mellan kopplingstappen och bakkanten på en påhängsvagn överstiger inte 12,0 meter.
 5. Det horisontella avståndet mellan kopplingstappen och varje punkt på framkanten av en påhängsvagn överstiger inte 2,04 meter.
 6. Fordonstågets sammanlagda lastlängd bakom förarhytten, mätt parallellt med fordonstågets längsgående axel, överstiger inte 21,86 meter.
 7. Avståndet, mätt parallellt med fordonstågets längsgående axel, från den längst fram belägna yttre punkten på lastutrymmet bakom förarhytten till den längst bak belägna yttre punkten på fordonståget överstiger inte 22,9 meter.
 8. Fordonsbredden, utom för påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon, är högst 2,55 meter.
 9. Bredden på påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon är högst 2,60 meter.
 10. Varje ingående motordrivet fordon som är i rörelse kan vända inom en cirkelring som har en yttre radie på 12,5 meter och en inre radie på 5,3 meter.
 11. Fordonståget uppfyller de vändningskrav som Transportstyrelsen föreskriver.

Bestämmelserna om längd och avstånd i första stycket 2-5 skall omfatta även avtagbara påbyggnader och standardiserade godsbehållare såsom containrar.

Fordon som har registrerats före den 1 november 1997 och vars utförande därefter inte väsentligen har förändrats, skall till utgången av år 2006 inte omfattas av bestämmelserna i första stycket 2-10. Förordning (2004:285).

17 a § En buss med eller utan ett därtill kopplat fordon får föras på andra vägar än enskilda endast om fordonets eller fordonstågets längd, lasten inräknad, inte överstiger de mått som anges nedan samt uppfyller de vändningskrav som Transportstyrelsen föreskriver.

FordonLängd
Buss med två axlar 13,5 meter
Buss med fler än två axlar 15,0 meter
Ledbuss 18,75 meter
Buss med släpvagn 18,75 meter


Bussar som har registrerats före den 1 juli 2004 och vars utförande därefter inte väsentligen har förändrats, skall till utgången av år 2020 inte omfattas av bestämmelserna i första stycket. Förordning (2004:285).

17 b § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg får föras trots att de längder som anges i 17 § första stycket första meningen och i 17 a § överskrids. Därvid får det även föreskrivas att färd får ske med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 7 § första och andra styckena, 9 § första och tredje styckena, 11 § och 12 § första stycket 3 samt 9 kap. 1 § första stycket 1 och 2 och 2 §, om det behövs av framkomlighetsskäl och sker med stor försiktighet. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana villkor när det gäller förandet och fordonets konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras. Föreskrifterna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät. Förordning (2008:551).
 
17 c § Ett fordons eller fordonstågs längd mäts över de delar av fordonet, fordonståget eller lasten som skjuter ut längst.
 
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall medge att viss utrustning inte ska räknas in i fordonslängden. Förordning (2008:551).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!