Giltiga tillstånd vid internationella godstransporter

Svenska transportörer behöver tillstånd för internationella vägtransporter.

Kraven på tillstånd gäller både för svenska transportörer med svenskregistrerade fordon som kör till, från eller genom ett annat land. Listan baseras på Sveriges bilaterala avtal med respektive land, EES-avtalet, vägtransportavtalet mellan EU och Schweiz, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1072/2009 om yrkesmässiga godstransporter inom EU samt CEMT-guiden.

Typer av transporter och definitioner

Nedan följer en kort beskrivning av olika typer av transporter samt definitioner av vissa begrepp. Transporten bedöms efter var godset lastas på och av, samt efter dragfordonets registreringsland. Ett transportföretag som hyr utlandsregistrerade fordon har rätt att söka tillstånd för dem som om de var företagets egna fordon och registrerade i hyresföretagets hemland. Detta ska man kunna bevisa vid en kontroll genom att visa en kopia på giltigt hyreskontrakt.

Bilateral transport: Transport av gods mellan två länder där fordonet är registrerat i något av länderna.
Transittransport: Transport av gods genom ett land utan att gods lastas på eller lossas av fordonet.
Tredjelandstransport: Transport av gods mellan två länder där inget av länderna är fordonets registreringsland.
Avsändningsland: Det land från vilket godset har avsänts med en lastbil eller fordonskombination, direkt eller via ett eller flera andra länder till destinationslandet.
Destinationsland: Det land som vid exporttillfället är det land till vilket godset ska transporteras med lastbil eller fordonskombination, antingen direkt eller via ett eller flera andra länder. 

Typer av tillstånd

Nedan följer en kort förklaring av de tillstånd som kan sökas. Samtliga tillstånd söks hos Transportstyrelsen.

Gemenskapstillstånd: Kräver ett giltigt trafiktillstånd och medger fria bilaterala transporter och transit- och tredjelandstransporter inom EU/EES och Schweiz (även kallat "blått kort" eftersom det är tryckt på blått papper) Gemenskapstillståndet är giltigt i högst 10 år.
CEMT-tillstånd: Medger fria bilaterala transporter och transit- och tredjelandstransporter inom CEMT-området (omfattar 43 länder, bland annat alla 27 EU-länderna). Gäller ett år.
Bilateral- /transittillstånd: Medger en transport tur och retur mellan Sverige och ett annat land, eller en transport tur och retur i transit genom ett av länderna. Tillstånden utbytes årligen via bilaterala avtal.   
Tredjelandstillstånd: Medger en transport tur och retur, till eller från någon av de avtalsslutande parternas territorium och ett tredje lands territorium. Tillstånden utbytes årligen via bilaterala avtal.  
Specialtillstånd: Medger en bilateral transport eller transittransport tur och retur till, från eller genom Sverige. Utfärdas till utländska transportörer som anländer till Sverige från ett land med vilket Sverige inte har vägtransportavtal. Svenska transportörer som planerar transporter till länder som Sverige inte har slutit vägtransportavtal med bör kontakta landets ambassad eller den berörda myndigheten i landet för att få information om hur man kan få ett giltigt transporttillstånd. (Det förekommer att transporttillstånd i vissa länder kan lösas direkt vid gränsen.)

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!