Cabotage

Den 14 maj 2010 infördes nya bestämmelser om cabotagetransporter av gods inom EU. Med en cabotagetransport avses möjligheten för en transportör att utöva yrkesmässiga tillfälliga inrikes godstransporter i ett annat EU-land än där denne är etablerad.

Dessa nya bestämmelser återfinns numera i artiklarna 8 - 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg. (Övriga bestämmelser i förordningen nr 1072/2009 ska dock tillämpas i Sverige från och med den 4 december 2011).

Den nya definitionen av cabotage innebär i korthet att sådana transporter ska vara av tillfällig art. En utländsk transportör som utfört en internationell godstransport på väg får i utföra högst tre inrikestransporter i ett annat EU-land under en period av sju dagar.

Transportföretaget kan utföra några av eller alla de cabotagetransporterna som tillåts i vilken medlemsstat som helst. Detta får ske under förutsättning att cabotagetransporterna begränsas till en per medlemsstat inom tre dagar efter att det olastade transportfordonet  rest in i  medlemsstatens territorium.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!