E31. Miljözon

Miljözon
Märket anger att bestämmelserna i 4 kap. 22-24 a §§ trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. Om märket används som förberedande upplysning om att en miljözon börjar, anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke. Märket är uppsatt vid infarterna till miljözonen och gäller till den plats där ett märke E6, tättbebyggt område upphör, märke E32, slut på miljözon eller ett annat miljözonsmärke är uppsatt.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler