Frågor och svar om Backa-undantaget

Riksdagen har fattat beslut om att införa särskilda bestämmelser om ett undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet kommer att beskattas.

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren på dessa vad gäller det kommande undantaget av trängselskatt i Backaområdet.

Undantaget träder ikraft den dag regeringen bestämmer. I dagsläget finns inget exakt datum angett.

Undantaget gäller i Backa-området och betalstationerna 17-21, det vill säga vid på- och avfarterna mellan Backa och E6 Norr om Tingstad.

Förslaget innebär att nya portaler, så kallade kontrollpunkter placeras väster om Backa, för att undantaget ska kunna fungera. Huvudregeln är att betalstationerna 17-21 är fria från trängselskatt, men att genomfartstrafiken beskattas. Endast den som passerar en kontrollpunkt före eller efter någon av dessa betalstationer inom 30 minuter kommer att beskattas.

Trafikverket bygger nya kontrollpunkter, det blir inga nya betalstationer. De betalstationer som finns i dag kommer att finnas kvar. Det bli alltså ingen skillnad i antalet betalstationer. Men för att kunna urskilja genomfartstrafiken, som ska beskattas, måste Trafikverket sätta upp så kallade kontrollpunkter. Trängselskatt kommer inte att tas ut om du endast passerar en kontrollpunkt.

Tidigare beskattades alla fordonsägare, vars bil passerade betalstationerna 17-21. I och med den nya lagändringen, kommer endast fordonsägare vars bilar passerar igenom Backaområdet att få betala trängselskatt.

Det grundläggande syftet med den nuvarande utformningen av trängselskatten i Backa-området är att undvika genomfartstrafik. Detta syfte har uppnåtts, men har även lett till att passager in i och ut ur området beskattas. Stationerna har visat sig bli en barriär för de som bor och arbetar i Backa, då man får betala trängselskatt om man till exempel ska åka och handla mat, lämna på dagis etc. Efter en omfattande dialog med boende och verksamma i området och en lokal beslutsprocess enades parterna i Västsvenska paketet om att de negativa effekterna på östra Hisingen inte är acceptabla.

Undantaget gäller för alla fordonsägare. 

Undantaget kommer vara permanent. Beslutet tas av Riksdagen och gäller till dess att de beslutar något annat. Det är Riksdagen som beslutar om förändringar i lagen om trängselskatt.

För närvarande är inga fler undantag aktuella.

Dels behöver ett förslag om undantag utredas när det gäller funktion och effekter. Dessutom behöver det alltid undersökas om undantaget följer övrig lagstiftning. Nu när beslut har fattats behöver ansvariga myndigheter tid på sig att genomföra nödvändiga förändringar i systemen innan undantaget kan börja gälla.

Inne i området finns inget problem med trängsel. Men för att förhindra att trängsel uppstår behöver genomfartstrafiken regleras.

Det finns en allmän uppfattning att Backa har drabbats särskilt negativt och det har styrgruppen i Västsvenska paketet och Riksdagen tagit fasta på.

Du betalar enbart trängselskatt när du passerar en betalstation. Ingen trängselskatt tas ut vid kontrollpunkten. Om tiden mellan passagerna är mindre än 30 minuter kommer trängselskatt tas ut. Beloppet som tas ut baseras på vilken tid du passerade betalstationen.

Flerpassageregeln gäller precis som vanligt. Passerar du flera av betalstationerna i området inom ett tidsintervall på 60 minuter, så betalar du endast för en av passagerna. Ingen trängselskatt tas ut vid kontrollpunkterna.