Frågor och svar om trängselskatt

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om trängselskatt.

Alla passager som sker under en kalendermånad samlas till ett skattebeslut. Vi skickar ut beslutet (med ett inbetalningskort) till dig som fordonsägare i mitten av kalendermånaden efter passage. Du kan också välja att få avin som elektroniskt till din internetbank (e-faktura).

Om du har en digital brevlåda (som tar emot post från myndigheter) kan du sedan januari 2018 få din avi dit. (Om du också har e-avi går vår avi i första hand till din internetbank).

Du kan också betala via

Du kan se dina betalda och obetalda skattebeslut i vår e-tjänsten Mina skattebeslut och Preliminära dygnsbelopp. Uppgift om trängselskatt finns också i vår app Mina fordon.

Det är du som fordonsägare som ansvarar för att skatten betalas i tid, även om du inte har fått en avi. Varje månads skattebeslut ska betalas för sig. Använd alltid vårt bankgirokonto för trängselskatt vid betalning: 282-4647 och ange OCR-numret från avin som referens.

Du kan betala trängselskatt genom autogiro och du kan få vår avi som e-faktura till din internetbank. Det går också bra att kombinera autogiro med e-faktura.

Om du har en digital brevlåda (som tar emot post från myndigheter) kan du sedan januari 2018 få din avi dit. (Om du också har e-avi går vår avi i första hand till din internetbank).

Du kan få uppgifter om dina skattebeslut genom att logga in på tjänsten Se uppgifter om din trängselskatt.

Datumet på våra utskick är den dag beslutet fattas. Det är alltså inte det datum vi skriver ut eller skickar beslutet. Vanligtvis börjar vi skriva ut och kuvertera brevet en till två dagar senare. Beroende på volym kan ytterligare en till två dagar tillkomma innan alla brev är producerade. Efter produktion lämnas breven vidare för distribution med ekonomibrev (B-post), som tar upp till tre vardagar att nå mottagaren.

Om du vill få vår avi tidigare kan du anmäla dig till tjänsten e-faktura (för trängselskatt), som finns i din internetbank. Vår avi skickas då elektroniskt och når dig betydligt snabbare än när den skickas per post.

Nej, autogiro är kopplat till ett personnummer (eller organisations- eller filialnummer). Bilar som säljs tas automatiskt bort från autogirobetalning och bilar som köps av någon som har autogiro läggs automatiskt till (om det finns ett aktivt autogiro för trängselskatt).

Här kan du ta del av vilka tider och belopp som gäller för

Här kan du läsa om de dagar då trängselskatt inte tas ut.

Ett viktigt syfte med trängselskatten är att minska trängseln under högtrafiktid. Skatten är högst när trängseln är som störst för att fler ska välja att köra bil vid en annan tidpunkt eller välja att resa på annat sätt.

Betalas inte trängselskatten i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor. Tilläggsavgift får påföras en skattskyldig högst en gång per bil och kalendermånad. Rutinerna för sen betalning gäller även den som betalar via autogiro.

Informationen som visas är antalet in- och utpassager/antal färder genom betalstationerna per dag.

Vi redovisar det totala antalet passager varje dag, även om vi bara debiterar för passagerna upp till gällande maxtaxa för respektive stad.

Om ett ägarbyte sker under den kalendermånad som skattebeslutet avser, fattas ett skattebeslut för varje person som varit ägare av fordonet under den aktuella månaden.  När det gäller dagen för ägarbytet, så anses den nya ägaren vara ägare hela den dagen.

Om du har använt bil för resor till och från arbetet och du har rätt till avdrag för resorna får du dessutom göra avdrag för de faktiska utgifterna för trängselskatt.

Observera att Skatteverket inte godtar avikopior från Transportstyrelsen som underlag för avdrag. Via din bank/internetbank kan du i förekommande fall få fram uppgifter om hur mycket du under året betalt in till vårt bankgiro för trängselskatt.

Svar på vanliga frågor om trängselskatt på Skatteverkets webbplats

Transportstyrelsens kostnader för att trycka, kuvertera och skicka ut en pappersavi uppgår till cirka 2,20 kronor. Kostnaderna för porto är förhållandevis låga på grund av de stora volymer brev vi skickar ut. I genomsnitt skickas 750 000 skattebeslut ut via brev varje månad. Att kostnaden per beskattad passage är lägre (2 kronor) än kostnaden för ett brevutskick (2,20 kronor) beror på att många avier (cirka 210 000) skickas ut elektroniskt till fordonsmottagarens internetbank (e-avi), och att många företag samlar alla skattebeslut på en och samma avi (samlingsfaktura) vilket också minskar kostnaden för distribution.

Trängselskatt tas ut för bilar. Inom begreppet "bilar" ingår personbil, lastbil och buss. Övriga fordonsslag (t.ex. släp, traktorer och motorredskap) är undantagna.

I lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559) definieras en bil på följande sätt:

Bil: Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar.

Följande fordon är automatiskt undantagna från trängselskatt:

  • utryckningsfordon
  • bussar med totalvikt av minst 14 ton
  • diplomatregistrerade fordon
  • motorcyklar
  • militära fordon

Ansökan om befrielse för den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka om att undanta ett fordon från skatteplikt hos Skatteverket. Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket undanta två fordon från skatteplikt.

Observera att undantaget från skatteplikt gäller så länge som parkeringstillståndet är giltigt.

Vid färd i något annat fordon tas trängselskatt ut. Det finns inget krav på att den rörelsehindrade själv ska äga fordonet i fråga.

Om Skatteverket beviljar undantag från skatteplikt gäller undantaget i både Göteborg och Stockholm.

För trängelskatterna gäller lagen om trängselskatt och enligt den ska varje passage beskattas, med vissa undantag i form av exempelvis flerpassageregel och maxavgift per dygn

Ett syfte med trängselskatten är att trängseln på trafikleder och gator i Göteborg ska minska. Med en förbetald årsavgift känner man sig inte lika motiverad att resa mindre med sin bil eller att resa på annat sätt när detta är möjligt, eftersom man redan har betalat för ett helt år.

Skatteplikten uppstår i samma ögonblick som man passerar en betalstation. Enligt gällande skatteregler kan man inte betala en skatt som ännu inte uppstått, i förskott.

I förarbeten till lag (2004:629) om trängselskatt diskuterades möjligheterna till förskottsbetalning och om trängselskatt skulle kunna infogas i skattekontosystemet. Men man kom fram till att det fanns svårigheter med detta eftersom trängselskatten är knuten till ett fordon och inte enbart till en fysisk eller juridisk person (så som skattekontot är). I propositionen 2003/04:145 gjorde därför regeringen bedömningen att trängselskatt inte skulle infogas i skattekontosystemet.

Om man vill kan man själv öppna ett särskilt bankkonto för autogiro. Då har man möjlighet att betala in i förskott till detta konto där pengarna sedan dras automatiskt efter att ett skattebeslut har fattats.

Om du som är skattskyldig anser att ett skattebeslut om trängselskatt har blivit fel, kan du per brev, fax eller e-post begära omprövning hos Skatteverket

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast 60 dagar efter det att beslut om skatt har fattats.

Nej, det går inte, eftersom det rör sig om två helt skilda system. Diskussioner förs dock om ett framtida internationellt samarbete, för att åstadkomma ett enhetligt system i flera olika länder, däribland Sverige, Danmark och Norge.

Ja, sedan den 1 januari 2015 omfattas även utlandsregistrerade fordon av trängselskatt.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor kan du kontakta vår kundtjänst på 0771-29 29 29  eller använda något av våra kontaktformulär.