Tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg

2018-02-02

Transportstyrelsen har beslutat nya föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:2) om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg. Föreskrifterna träder ikraft den 1 oktober 2018.

Syftet med de nya föreskrifterna och allmänna råden är att de ska:

  • vara lättare att förstå,
  • vara bättre anpassade till de som ska tillämpa dem, till exempel genom att i tillämpliga delar motsvara kraven för tävling och uppvisning med cykel på väg,
  • vara mer lättillgängliga för de som ska tillämpa dem,
  • tydliggöra vilka tillstånd som kan krävas för olika arrangemang redan innan ansökan lämnas in,
  • göra det enklare för både arrangörer av tävling eller uppvisning och beslutsmyndigheter att genomföra arrangemanget på ett säkert sätt, och
  • tydliggöra att den myndighet som prövar ansökan tar de samråd som behövs med andra myndigheter för prövning av ansökan.

Utöver de uppgifter som föreskrivs ska ingå i ansökan kan länsstyrelsen vid behov begära in kompletteringar i varje enskilt fall. Av 3 kap. 84 § trafikförordningen (1998:1276) framgår bland annat att frågor om tillstånd till tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen har därför ett eget ansvar att på lämpligt sätt informera om vilka uppgifter den behöver få in för att kunna pröva ansökan.

Länsstyrelsen prövar ansökningar om både tävling eller uppvisning på väg med cykel (TSFS 2012:28) och tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg. I tidigare föreskrifter om tävling med motordrivna fordon på väg sägs att ansökan ska ha inkommit två månader innan tävlingen ska äga rum. För att göra det enklare för arrangörer av tävling eller uppvisning och för länsstyrelsen i dess prövning gäller nu fyra månader precis som i cykelföreskriften. Ansökningstiden blir fyra månader oavsett ett län eller flera län mot tidigare tre månader om tävlingen berör fler län. Ändringen till fyra månader torde underlätta för länsstyrelserna. För en smidig övergång kan länsstyrelsen föra dialog under året med arrangörer av återkommande tävlingar.

Länsstyrelsen måste också ges rimlig tid att pröva dessa ansökningar. I allmänna råd till 3 kap. 84 § trafikförordningen har vi därför kompletterat med allmänna råd om att beslut om tillstånd till tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg normalt inte bör fattas senare än två månader innan tävlingen eller uppvisningen ska äga rum.

Kommunikativa insatser

Transportstyrelsen har bedömt att särskild hänsyn behöver tas till tidpunkt för ikraftträdandet. Särskilt mot bakgrund av att ansökan ska ha inkommit fyra månader innan tävlingen ska äga rum istället för två månader som i nuvarande föreskrifter. För att underlätta en eventuell omställning i nuvarande arbetssätt hos myndigheterna och tydliggöra regelverket för de organisationer som ofta berörs har vi beslutat att de nya föreskrifterna och allmänna råden ska träda i kraft först den 1 oktober 2018. Information behöver ges till ansvariga myndigheter och till organisationer som återkommande ansöker om tillstånd till tävling eller uppvisning på väg. Transportstyrelsen kan vid behov bistå länsstyrelsen att ta fram en informationstext om de nya reglerna att lägga ut på länsstyrelsens hemsida.

Ta del av remissmaterialet och remissammanställningen.

Till toppen