Försöksverksamhet för längre och tyngre fordonståg

2018-02-16

Transportstyrelsen utfärdar tillstånd för försöksverksamhet med fordonståg som är längre och tyngre än vad dagens regler tillåter.

Regeringen har beslutat om att införa en ny paragraf (17 d §) i 4 kap. trafikförordningen (1998:1276) som ger Transportstyrelsen ett bemyndigande att meddela tillstånd för försöksverksamhet med längre och tyngre fordonståg för test av ny teknik och nya konstruktioner. Tillstånden kommer att vara begränsat i tid och till en viss väg eller ett visst vägnät. Tidigare var enda möjligheten att kunna föra längre och tyngre fordonståg (med delbar last) i försöksverksamhet genom föreskrifter som Transportstyrelsen meddelat. Transportstyrelsens bemyndigande att meddela föreskrifter för längre och tyngre fordonståg kommer dock fortsättningsvis att finnas kvar.

Vid en ansökan om tillstånd ligger arbetet med att ta fram allt nödvändigt underlag och materiel på den sökande. Bland annat måste det framgå av en ansökan att riskerna med försöket är hanterade till en acceptabel nivå och att de kan provas i trafik utan att det uppstår fara för trafiksäkerheten, skada på vägen en någon annan väsentlig olägenhet. Den som ansöker måste även lämna uppgifter på vilka gator och väger försöket ska bedrivas, därför behöver den som söker ett tillstånd även inkomma med yttranden från berörda väghållningsmyndigheter som bekräftar att dessa fordonståg kan föras på de gator eller vägar som ansökan omfattar. Vid föreskriftsarbeten för längre och tyngre fordonståg ombesörjer däremot Transportstyrelsen detta arbete. För berörda väghållares del borde detta inte innebära något mer arbete, men det är däremot viktigt att denna information når ut till kommunerna och Trafikverket så att de vet varför det kan komma att förfrågningar om yttranden från externa företag.

Läs mer om tillstånd för längre och tyngre fordonståg.

Har ni frågor om tillstånd för längre och tyngre fordonståg kan ni kontakta utredare Pär Ekström via e-post till par.ekstrom@transportstyrelsen.se eller via telefon på 010-495 55 13.

Till toppen