Ändringar i terrängkörningsförordning (1978:594)

2018-03-15

Regeringen har genom SFS 2018:33 beslutat att ändra i 15 och 16 §§ terrängkörningsförordningen (1978:594) och därigenom ge länsstyrelserna bemyndigande att meddela föreskrifter (regleringsområden) enligt 3 § terrängkörningslagen (1975:1313). Förordningen träder i kraft den 8 februari 2018.

Detta sker mot bakgrund av att regeringen saknar stöd i lag att delegera till kommuner att kunna meddela förbud och föreskrifter enligt 15 § terrängkörningsförordningen. I avvaktan på lagstöd har regeringen ändrat i terrängkörningsförordningen och därigenom gett länsstyrelserna möjlighet att förbjuda eller begränsa terrängkörning tills dess att de föreslagna ändring om att ge kommunerna bemyndigande i terrängkörningslagen beslutas av riksdagen.

Kommunernas bemyndigande i 10 kap 3 § trafikförordningen 1998:1276) har inte förändrats och kommuner kan således fortfarande meddela särskilda trafikregler genom lokala trafikföreskrifter för ett område eller en färdled i terräng. En sådan särskild trafikregel kan till exempel avse förbud mot trafik med fordon. (se 10 kap. 1 § trafikförordningen)

Den som vill läsa mer om bakgrunden till denna förändring kan göra det i lagrådsremissen.

Lagrådsremiss Bemyndigande i terrängkörningslagen

Klipp ur terrängkörningsförordningen

15 §/Upphör att gälla U:2018-02-08/ Förbud eller föreskrift enligt 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) får meddelas av
1. kommunen om förbudet eller föreskriften gäller inom en kommun, och
2. länsstyrelsen om förbudet eller föreskriften omfattar mer än en kommun.

Beslutet skall delges markägaren. Förordning (1997:713).

15 §/Träder i kraft I:2018-02-08/ Länsstyrelsen får meddela föreskrifter som avses i 3 § terrängkörningslagen (1975:1313).

Ett sådant beslut om att meddela föreskrifter ska delges markägaren. Förordning (2018:33).

16 §/Upphör att gälla U:2018-02-08/ Innan en kommun meddelar beslut skall kommunen samråda med länsstyrelsen. Innan länsstyrelsen meddelar beslut skall länsstyrelsen i ärenden av vikt samråda med kommunen. Förordning (1997:713).

16 §/Träder i kraft I:2018-02-08/ Innan länsstyrelsen beslutar i ett ärende som avses i 15 § ska den ge de berörda kommunerna tillfälle att yttra sig. Förordning (2018:33).

Terrängkörningsförordningen (1978:594)

 

Till toppen