Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör RDT, rikstäckande databasen för trafikföreskrifter.

Är det svårt att hitta föreskrifter? Vi har tagit fram en handledning på hur man lättare hittar föreskrifter i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS). Handledningen hittar du här.

När du söker på vägnummer i STFS visas endast de föreskrifter som har vägnumret i rubriken samt de som har en vägnätsanknytning som berör aktuellt vägnummer. Med tiden kommer sökning på vägnummer förbättras allteftersom föreskrifterna knyts till vägnätet. 

Regeringen har delegerat denna form av lagstiftning till kommuner, länsstyrelser m.fl. De kan därmed också bestämma hur den ska hanteras, villkor för den m.m. Jämför med dagens krav på liggare, och där föreskrifter inte får lagföras = inte gäller (med vissa undantag som regeringen också bestämmer) om de inte är kungjorda i liggaren.

De föreskrifter som ska kungöras i STFS är sådana som är beslutade. Det går därmed inte att skicka in föreskrifter innan beslutet är taget.

Vi kan tyvärr inte avgöra vilken kvalité det ska vara på kartan. Den måste dock vara av sådan kvalité att det inte råder någon tvekan på var gränsen går.

Ja, det går bra. Om personen som ska använda e-tjänstelegitimation från Steria ska vara administratör så behövs en ny anmälningsblankett. Om personen ska vara enbart Överförare och/eller Publicerare så kan man själv registrera detta. Detta gör man genom att klicka på menyvalet "Behörighet" och där skapa en ny användare.

Transportstyrelsen föreslår den senare formuleringen i sina föreskrifter och i de mallar de tillhandahåller, men det är inte fel att skriva "Dessa föreskrifter". Man måste inte ändra.

Man kan inte föreskriva något som redan finns som en allmän bestämmelse i trafikförordningen, TrF.  I 2 kap. 2 § andra stycket TrF står: ”En anvisning genom fast sken i en trafiksignal gäller framför en anvisning om stopplikt eller väjningsplikt som meddelas genom ett vägmärke.”

Kartbild kan förekomma i två olika fall:

 1. Det går bra att använd kartbild eller kartbilaga för lägesbestämningen där man anger exempelvis: ”På A-gatan på sträcka som framgår av markering på kartbild/kartbilaga får/får inte …”.
 2. Om kartbilden finns i föreskriften som en illustration bör man också tala om varför den finns där. Exempelvis: ”Den reglerade sträckans ungefärliga läge framgår av kartbild.”. OBS ordet ”ungefärliga”! I och med det är det lägesbestämningen beskriven i text som gäller.

De flesta utgivare har en spärrtjänst som är tillgänglig 24 timmar per dygn alla dagar i veckan. Vänd dig till spärrtjänsten, om du förlorar din e-legitimation:

 • Nordea Card Service 08-402 57 10 eller ditt Nordeakontor
 • Swedbank Spärrservice 08-411 10 11
 • Telia Spärrtjänst 020-32 32 62
 • Steria 08-505 315 44 (öppet helgfria vardagar 8-17)

 

Både Nordea, Swedbank och Telias e-legitimationer på kort gäller i fem år från utfärdandet. Sterias e-tjänstelegitimation gäller i tre år. Till vilket datum legitimationen är giltig framgår av kortet.

Det går att börja leverera vid årsskiftet 2007/2008, men kontrollera först att systemet är RDT-anpassat:

 • Stäm av med din programvaruleverantör om systemet för beredning av trafikföreskrifter är RDT-anpassat. Detta är en förutsättning för att leverans ska kunna ske från ditt system till RDT.
 • Kontrollera med leverantören att det kommer att vara möjligt att anpassa dina befintliga trafikföreskrifter till leveransformatet för RDT.

Om du får positiva svar på dina frågor, kan du börja omprövningen av dina befintliga trafikföreskrifter. Då kan du bereda de nya trafikföreskrifterna som måste lagras i systemet. Transportstyrelsen ger klartecken att ta emot både trafikföreskrifter och den så kallade bearbetningsbara och vägnätsanknutna informationen. Detta beräknas ske vid årsskiftet 2007/2008.

Anmärkning: Som du säkert vet är det frivilligt att leverera s.k. bearbetningsbar och vägnätsanknuten information till RDT.

Ja, man kan leverera befintliga föreskrifter om de är baserade på trafikförordningen. Även föreskrifter som redan är kungjorda genom tidigare rutiner för kungörande kan levereras till RDT. Äldre föreskrifter baserade på vägtrafikkungörelsen kan inte levereras till RDT.

RDT ska innehålla ett författningsregister och ett "gällanderegister".  Registeruppgifterna krävs för att skapa de registren. Det går tyvärr inte att hämta uppgifterna automatiskt från dokumenten eftersom varje beslutsmyndighet kan ha sitt eget utseende på sina trafikföreskrifter.

Undantaget är de beslutsmyndigheter som använder system för beredning av trafikföreskrifter som kommer att stödja leverans till RDT. Dessa system skapar registeruppgifterna automatiskt i samband med att dokumentet utformas.

Transportstyrelsen rekommenderar dock beslutsmyndigheterna att värdera om det är möjligt att anskaffa ett IT-system för att utforma trafikföreskrifter baserade på de mallar som Transportstyrelsen gett ut. De föreskrifter som utformas med sådana verktyg har följande fördelar:

 • Ett stöd ges för utformningen vilket vanligtvis innebär en hjälp till mer korrekta författningstexter.
 • Leveransen till RDT blir mer komplett eftersom den kommer att innefatta så kallad bearbetningsbar och vägnätsanknuten information. Detta underlättar i sin tur leveranserna till NVDB (Nationell vägdatabas).
 • En sökning av föreskrifter via karta blir möjlig genom den väganknutna informationen.
 • För beslutsmyndigheten kan arbetet med trafikföreskrifter underlättas, eftersom föreskrifterna kan visualiseras på karta.

Vissa formalia ska vara klara innan ni kan börja leverera. Transportstyrelsen informerar om vad som krävs i ett brev till den som vill leverera trafikföreskrifter.

För myndigheter som använder IT-stöd för utformning av trafikföreskrifter finns en bilaga till RDT-handboken: Exempelsamling mallbaserade trafikföreskrifter. Dokumentet finns att hämta här på webbplatsen från i mitten av december 2007.
 
Denna exempelsamling visar hur trafikföreskrifter kan utformas med stöd av de mallar som finns inbyggda i IT-stöden. För vissa trafikregler finns alternativa utföranden som exempel. För varje mall redovisas också hur vägnätsanknytning ska göras.

För myndigheter som saknar speciella IT-stöd för att utforma trafikföreskrifter kommer Transportstyrelsen att tillhandahålla generella exempel på trafikföreskrifter i form av dokument som går att kopiera och anpassa till det enskilda användningsfallet. Du hittar mallarna här.

För att kunna identifiera dig med e-legitimationen måste du installera kortläsare och den programvara som krävs för just din e-legitimation. Sedan måste du även ha tillgång till ett program för att skapa PDF/A-dokument av dina trafikföreskrifter innan dessa levereras till RDT. Slutligen krävs det att du har en PDF-läsare installerad, till exempel Adobe Reader.

Det behövs en särskild programvara för att spara till exempel Worddokument i PDF/a-format. Du kan läsa mer om hur man skapar ett PDF-dokument som ökar tillgängligheten under dokumentkrav.

Nej, RDT kan endast ta emot dokument i så kallat PDF/A-format. Riksarkivet rekommenderar detta format för långtidslagring. Dokument i andra format måste alltså omvandlas till PDF/A-dokument.

Det blir tekniskt möjligt att överföra och publicera trafikföreskrifter från månadsskiftet augusti/september 2007 genom en webblösning. För att en beslutsmyndighet ska få tillgång till webblösningen måste alla formalia som krävs vara avklarade. 
 
När webblösningen används för publicering av trafikföreskrifter innebär det att registeruppgifterna måste registreras manuellt när dokumentet förs över och publiceras. De beslutsmyndigheter som har LTF-system bör därför vänta in RDT-anpassningen av LTF-systemet, så att överföring och publicering kan ske direkt från systemet.

Säkerhetssystemet blir omfattande. Varje beslutsmyndighet kommer att få utse en ansvarig RDT-administratör som får behörighet att ange vilka personer på myndigheten som ska kunna överföra och publicera trafikföreskrifter i RDT. De personer som ska göra det ska ha en personlig e-legitimation alternativt e-tjänstelegitimation på ett så kallat smartcard.

Förutsättningen för en automatisk tolkning är att föreskrifterna har utformats med ett verktyg som använder Transportstyrelsens mallar. Genom detta kan varje informationsdetalj i föreskriften lagras som ett värde som hör till ett visst känt begrepp.

Varje föreskrift lagras i form av ett originaldokument med tillhörande registeruppgifter (korta uppgifter om vad föreskriften innehåller). Transportstyrelsens avsikt är också att lagra föreskrifterna i bearbetningsbar och vägnätsanknuten form för att informationen ska kunna användas i stödjande IT-system.

Ett system för hastighetsanpassning ska till exempel automatiskt kunna tolka hastighetsföreskrifterna och ge besked till föraren om vad som gäller.

De övergripande målen för RDT har formulerats utifrån regeringsuppdraget och Trafikföreskriftsutredningen (TUT-utredningen, SOU 2003:119) samt Trafikverkets uppgift att nå de transportpolitiska målen. Målen är att

 • förbättra rättssäkerheten i hanteringen av trafikföreskrifterna
 • effektivisera och modernisera hanteringen av trafikföreskrifter
 • ge trafikanterna bättre service
 • nyttja trafikföreskrifterna så att de bidrar till att de transportpolitiska målen blir möjliga att nå. 

De allra flesta trafikföreskrifter utfärdas av kommunerna, länsstyrelserna, Trafikverket och länspolismyndigheterna.

De trafikföreskrifter som ska finnas i RDT innehåller särskilda trafikregler av olika slag. I de flesta fall ska dessa särskilda trafikregler märkas ut genom vägmärken och vägmarkeringar, till exempel med vägmärkena för hastighetsbegränsning och parkeringsförbud.

Men det är inte alla vägmärken eller vägmarkeringar som anger något som regleras genom en trafikföreskrift. Varningsmärken gör till exempel inte det. Det finns också allmänna trafikregler som inte märks ut med vägmärken eller vägmarkeringar, till exempel regeln att man inte får stanna eller parkera närmare ett övergångsställe än 10 meter.

RDT står för rikstäckande databas för trafikföreskrifter. I databasen ska alla som beslutar om trafikföreskrifter (beslutsmyndigheter) samla föreskrifter om trafikreglering. På det sättet blir föreskrifterna tillgängliga på ett och samma ställe, oavsett vilken myndighet som som har beslutat och oavsett vilken geografisk del av landet det rör sig om.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!