Motortävlingen Dackefejden

2011-06-17

Länsstyrelsen i Kronobergs hade gett tillstånd till motortävlingen Dackefejden och genom lokala trafikföreskrifter meddelat särskilda trafikregler om förbud mot trafik med andra fordon än tävlande och funktionärer på vissa vägar.

Trafikverket region Syd överklagade en del av beslutet och med hänsyn till rådande förhållanden upphävde Transportstyrelsen den aktuella delen av länsstyrelsens beslut.

Beteckning: TSV 2011-2954

Besluts datum: 2011-06-17

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen upphäver länsstyrelsens beslut i den del det avser lokala tra­fikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivna fordon på väg 741 i Kro­nobergs län (del av specialsträcka 5 Brännhult).

Redogörelse för ärendet

Den statliga väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, har överklagat Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut den 8 juni 2011 med diarienummer 258-1348-11 om tävling med motorfordon på väg, ”Dackefejden” den 18 juni 2011, i den del som berör lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av väg 741 vid Hylte i samband med ”Dackefejden”. Väghållningsmyndig­heten begär att Transportstyrelsen upphäver läns­styrelsens beslut i denna del av väg 741. Delen ingår i specialsträcka 5.

Till stöd för överklagandet anför väghållningsmyndigheten bland annat.

  • Det finns inte tillräckliga skäl att besluta om lokala trafikföreskrifter om förbud med trafik med fordon på aktuell sträcka av väg 741 (allmän väg) i sam­band med ”Dackefejden”.
  • Tävlingen med motordrivna fordon också kräver tillstånd enligt 43 § vägla­gen (1971:978). Någon prövning av sådant tillstånd har inte skett i det aktuella ärendet.

 Wäxjö Motorsällskap har genom Anna Söderström beretts tillfälle att ta del av överklagandet. 

Skäl för beslutet

Enligt 43 § väglagen (1971:948) får inom ett vägområde inte utan väghåll­ningsmyndighetens tillstånd vidtas åtgärder som kan inverka menligt på trafik­säkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.

Tävlingen Dackefejden i den del som berör den allmänna vägen 741 kräver en­ligt Transportstyrelsens uppfattning tillstånd enligt 43 § väglagen. Av överkla­gandet framgår att tillstånd enligt 43 § väglagen inte har meddelats. Det innebär att tävlingsarrangören inte kan använda vägen för tävlingsändamål.

Efter­som tillstånd att använda vägen inte har meddelats finns inte anledning att på grund av tävlingen meddela lokala trafikföreskrifter om förbud att föra andra fordon på vägen. Detta är i sig ett skäl att upphäva de överklagade föreskrifterna.

Föreskrifternas utformning

De lokala trafikföreskrifter som överklagats har fått en olämplig utformning. Uttrycket förbud mot trafik med fordon finns i trafikförordningen endast i be­myndigandet att genom lokala trafikföreskrifter meddela särskilda trafikregler. Enligt styrelsens uppfattning bör de särskilda trafikreglerna i allmänhet utformas som motsvarande trafikregler i trafikförordningen. Styrelsens anser följaktligen att förbud mot trafik fordon bör uttryckas med satser med verbuttrycket fordon får inte föras. Av föreskrifterna bör också, som JO i sitt ärende Dnr 108-1988 avseende brister i kungörandet påpekat, tydligt framgå var förbudet gäller. Det gör det enligt styrelsens mening inte i de överklagande föreskrifterna. Exempel på utformning av särskilda trafikregler i lokala trafikföreskrifter finns i Trans­portstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:75) om lokala trafikfö­reskrifter m.m. Vidare gäller att när en myndighet under regeringen beslutar en författning ska enligt 18 b § för­fattningssamlingsförordningen (1976:725) rubri­ken till denna innehålla myndig­hetens namn och ordet ”föreskrifter”. I Länssty­relsens beslut innehåller författ­ningen inte någon sådan rubrik. Även de nu an­givna bristerna i föreskrifternas utformning är i sig ett skäl att upphäva de över­klagade föreskrifterna. 

Konsekvensutredning

I 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning sägs att en myndighet innan den beslutar föreskrifter ska

1. utreda föreskrifternas kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfatt­ning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera utredningen i en konse­kvensutredning och

2. ge statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer, näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs till­fälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen.

I 5 § samma förordning, anges att om en myndighet bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning, får myndigheten besluta föreskrifter eller allmänna råd utan att vidta åtgärder som sägs i 4 §. En sådan bedömning ska dokumenteras.

Länsstyrelsen har dokumenterat sin bedömning och uppgett att det mot bakgrund av de aktuella föreskrifternas tillfälliga karaktär och begränsade omfattning sak­nas skäl att genomföra en konsekvensutredning. Denna bedömning kan ifråga­sättas men då beslutet upphävs av andra skäl går Transportstyrelsen inte in på frågan om en konse­kvensutredning borde ha genomförts. 

Överklagande             

Transportstyrelsens beslut får inte överklagas enligt 15 kapitlet 1 § trafikförord­ningen.

Till toppen