Väg 554 i Mörrum

2008-04-24

Skäl har inte ansetts finnas för att sänka den högsta tillåtna hastigheten från 70 kilometer i timmen på grund av buller.

Beteckning: TR10A 2008:325

Beslutsdatum: 2008-04-24

Beslut

Vägverket avslår överklagandet.

Bakgrund

Du har överklagat Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 20 december 2007 med diarienummer 258-4943-07 (se bilaga) om hastighetsbegränsning. Som stöd för överklagandet har du anfört att bebyggelsen sträcker sig utanför det område där hastigheten är begränsad till 50 kilometer i timmen och att den faktiska hastigheten är högre än den utmärkta. Om hastigheten begränsades i enlighet med din ansökan skulle den faktiska hastigheten ligga kring 70 kilometer i timmen. Det skulle i sin tur reducera bullernivån.

Du har fått ta del av uppgifter från väghållningsmyndigheten Vägverket Region Sydöst om beräknat buller längs sträckan. Du har anfört att det är en beräkning och du undrar vad uppmätt bullernivå är och anser att det inte borde vara besvärligt att flytta gränsen för 50 kilometer i timmen 600 meter söderut.

Skäl

Vid bedömningen av omständigheterna i ärendet har Vägverket inte bara att ta hänsyn till miljö utan även framkomlighet och säkerhet, liksom olika trafikantgruppers behov. Att vissa förare inte håller lagstadgad hastighet, inte anpassar sig efter omständigheterna eller bryter mot trafikregler i övrigt är ett problem, men det är ingen grund i sig för att sänka hastigheten.

Frågan är om problemen med höga ljudnivåer är så pass omfattande att de på grund av miljöskäl ensamt kan motivera en sänkning av hastigheten genom lokala trafikföreskrifter. Riksdagen beslöt 1997 om riktvärden för trafikbuller. I riksdagsbeslutet ingick ett åtgärdsprogram mot störningar i befintlig bebyggelse av trafikbuller. I en första etapp ska de fastigheter som exponeras av vägtrafikbuller på 65 dB[A] ekvivalent nivå utomhus eller mer åtgärdas. Vid de aktuella byggnaderna beräknas värden mellan 55 dB[A] ekvivalent nivå och 72 dB[A] maximalt enligt Vägverket Region Sydöst.

Vid en samlad bedömning finner Vägverket att bullerförhållandena vid den aktuella sträckan inte är sådana att det motiverar en sänkning av den högsta tillåtna hastigheten enligt överklagandet. Överklagandet ska därför avslås.