Väg 23 i Tjörnarp

2007-11-29

Skäl har ansetts finnas för att sänka den högsta tillåtna hastigheten från 90 till 70 kilometer i timmen i en korsning. Sikten i korsningen var dålig och trafikflödet var förhållandevis högt.

Beteckning: TR10A 2007:697

Beslutsdatum: 2007-11-29

Beslut

Vägverket bifaller överklagandet och upphäver Länsstyrelsens i Skåne län beslut. Ärendet återförvisas till länsstyrelsens för fortsatt handläggning.

Bakgrund

Höörs kommun har överklagat Länsstyrelsens i Skåne län beslut den 21 december 2006 med diarienummer 258-45147-06 (se bilaga) angående hastighetsbegränsning på del av väg 23 i Tjörnarp, Höörs kommun. Ni begär hastighetsbegränsning till 70 kilometer i timmen på en sträcka av 200 meter på vardera sidan av Tjörnarps södra infart. Frågan om hastighetsbegränsning till 70 kilometer i timmen på sträckan har tidigare prövats av länsstyrelsen den 4 november 2002 och av Vägverket den 11 juni 2003, diarienummer TR10A 2002:29413.

Till stöd för ert överklagande har ni angett att förhållandena på sträckan väsentligt förändrats på bland annat följande sätt efter Vägverkets bedömning den 11 juni 2003; Trafikmängden har ökat på den redan hårt trafikerade väg 23 och en avsevärd del av fordonen är tung trafik. Automatiska hastighetskameror har monterats i anslutning till sträckan. Spärrlinjemålning finns vid korsningen. Ytterligare en dödsolycka, som sannolikt är en konsekvens av den osäkra trafikmiljön, har inträffat.

Vidare har ni till stöd för hastighetsbegränsning till 70 kilometer i timmen på sträckan angett bland annat att trafikmiljön inom det aktuella vägavsnittet är osäker, vilket visas av de dödsolyckor som inträffat där. Siktförhållandet norrut uppfyller inte Vägverkets krav på god standard vid nuvarande hastighetsbegränsning till 90 kilometer i timmen. En sänkt hastighet på sträckan ger trafikanterna tid att bedöma trafiksituationen och de fordon som finns inom synhåll. Vid tillbud i korsningen blir hastigheten direkt avgörande.

Företrädare för Vägverket har tagit del av förhållandena på plats.

Skäl

Bestämmelser om högsta tillåtna hastighet på väg regleras i 3 kap. 17 § trafikförordningen (1998:1276). Av fjärde stycket framgår att Vägverket får föreskriva att den högsta tillåtna hastigheten på väg ska vara 90 eller 110 kilometer i timmen. Vägverket har mot bakgrund av vägens allmänna standard föreskrivit att den högsta tillåtna hastigheten ska vara 90 kilometer i timmen på aktuell del av väg 23 i Skåne län (VVFS 2007:153).

Enligt 10 kap. 1 § andra stycket 11 trafikförordningen har länsstyrelsen möjlighet att på grund av lokalt betingade förhållanden besluta om avvikelse från Vägverkets föreskrifter för viss vägsträcka. En hastighetsbegränsning får meddelas om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

Automatiska hastighetskameror och markering av körfält i anslutning till korsningen är en förändring som ökar säkerheten. Vägverket delar polisens uppfattning att utgången i trafikolyckan som skedde hösten år 2006 där en person förolyckades sannolikt inte kunnat förhindras med lägre hastighetsgräns. Sedan 2000 har det varit tre andra olyckor i eller i närheten av korsningen där personer har förolyckats eller skadats svårt. Av tillgängliga uppgifter finns det dock inget som tyder på att de olyckorna hade kunnat undvikas med en sänkt hastighetsgräns på väg 23. Att konsekvenserna av en kollision vid högre hastighet blir värre är en annan sak.

Trafiken på sträckan har sedan föregående mätning som gjordes år 2002 ökat i allmänhet och trafik som ansluter i korsningen och tung trafik har ökat i synnerhet. Sammanlagt kör cirka 8000 fordon på sträckan under ett årsmedeldygn. Från att sikten var godtagbar vid tiden för Vägverkets förra beslut, råder det i dagens läge låg sikt från väg 1369 norrut och väg 1975 söderut. Det tillsammans med ökningen i trafikvolymen, inte minst till och från anslutande vägar, gör den aktuella korsningen olämplig från trafiksäkerhetssynpunkt för hastighetsbegränsning 90 kilometer i timmen. Överklagandet ska därför bifallas.