Rödeby

2008-04-24

Vägvisning till Rödeby från en korsning har ansetts olämpligt eftersom det skulle medföra minskad trafiksäkerhet. Vägvisning till byn fanns från en annan korsning. Avvisning av begäran om begränsning av högsta tillåten hastighet och separat körfält för vänstersvängar.

Beteckning: TR30A 2007:26786

Beslutsdatum: 2008-04-24

Beslut

Vägverket avvisar yrkandet avseende hastighetsbegränsning och inrättande av separat körfält för vänstersvängande fordon samt avslår överklagandet om vägvisning.

Bakgrund

Ni har med överklagandet av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 8 november 2007 med diarienummer 258-3732-07 (bilaga) fullföljt ert överklagande av Vägverkets Region Sydöst beslut den 3 april 2007 med diarienummer TR30A 2007:1163 att avslå er begäran om uppsättande av lokaliseringsmärke för vägvisning med text ”Rödeby” i korsningen väg 28/727, Rödeby, Karlskrona kommun.

Till stöd för överklagandet anför ni följande. Då det alltid har gått att svänga vänster i korsningen så borde texten på befintliga lokaliseringsmärket ändras till Rödeby. Detta för att förbättra trafiksituationen i korsningen då största delen av trafikanterna med lokalkännedom svänger in mot Rödeby i denna korsning och det kan övriga trafikanter inte veta om de inte blir upplysta om det. Ni har även föreslagit hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen samt, så som det får förstås, separat körfält för vänstersvängande fordon.

Skäl

Vägverket kan endast pröva det som varit föremål för länsstyrelsens prövning. Beträffande era förslag om hastighetsbegränsning och separat körfält för vänstersvängande fordon hänvisar verket därför till länsstyrelsen respektive Vägverket Region Sydöst som är väghållningsmyndighet i området.

Enligt 2 kap. 13 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100-499 ske enligt en vägvisningsplan som föreskrivs av Vägverket. För övriga allmänna vägar upprättas vägvisningsplanen av den statliga väghållningsmyndigheten. Lokaliseringsmärke för vägvisning bör enligt Vägverkets mening sättas upp så att vägvisning normalt sker till vägens ändpunkt eller en ort nära denna (fjärrort) och till denna kan sedan läggas orter längs vägen där en eller flera viktigare vägar ansluter (knutpunkter). Slutligen kan anges orter som passeras längs vägen (närorter). Urvalet av vägvisningsmål måste ske på ett konsekvent sätt för att vägvisningen ska vara lättillgänglig och inte bli för omfattande.

Ytterligare lokaliseringsmärken för vägvisning bör kunna sättas upp när trafikanternas vägval och möjlighet att nå sitt mål inte kan ske på ett tillfredsställande sätt med utgångspunkt från befintlig geografisk vägvisning. Lokaliseringsmärket för vägvisning till Rödeby är uppsatt vid korsningen mellan väg 28 och 726 med avsikten att trafiken ska ledas till Rödeby tätort via denna cirkulationsplats.

Vid korsningen mellan väg 28 och väg 727, Johannesbergsvägen, för trafik som färdas norrut gäller idag förbud att svänga höger i aktuell korsning. Då antalet vänstersvängande fordon med all sannolikhet skulle öka om lokaliseringsmärke för vägvisning till Rödeby sätts upp vid aktuell korsning skulle det även medföra negativa konsekvenser för trafiksäkerheten. Viktigt att beakta i sammanhanget är även vad som sägs i 3 kap. 26 § trafikförordningen (1998:1276): En förare får göra en vänstersväng endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma riktning. Särskild uppmärksamhet ska riktas på bakomvarande trafik.

Vid en samlad bedömning och mot bakgrund av ovanstående finner Vägverket att det inte finns skäl att sätta upp lokaliseringsmärke för vägvisning till Rödeby vid korsningen mellan väg 28 och 727. Överklagandet ska därför avslås.