Väg 563 och väg 574 i Hälleström

2010-02-25

Väjningsplikt har ansetts motiverad på den mindre av vägarna i en korsning på grund av riskerna med inbromsningar på den större vägen. Även fråga om hastighetsbegränsning.

Beteckning: TSV 2009-5910

Beslutsdatum: 2010-02-25

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen avslår överklagandet i den del som gäller hastighetsbegränsning.

Transportstyrelsen bifaller överklagandet i den del som gäller väjningsplikt och upphäver Länsstyrelsens i Västerbotten län beslut och återförvisar ärendet till dit för ny handläggning.

Redogörelse för ärendet

Hälleströms byaförening har överklagat Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut den 23 januari 2009 med diarienummer 258-4551-06 (bilaga) om hastighetsbegränsning på del av väg 563 och del av väg 574 i Hälleström, Piteå kommun. Föreningen har i överklagandet begärt:

  • begränsning av den högsta tillåtna hastigheten till 70 kilometer i timmen på väg 563 på en sträcka från cirka 500 meter väster om väg 574 till cirka 500 meter öster om samma väg, 
  • begränsning av den högsta tillåtna hastigheten till 50 kilometer i timmen på väg 574 på en sträcka från väg 563 till cirka 200 meter söder om samma väg och 
  • väjningsplikt för förare på väg 574 mot fordon på väg 563 vid korsningen mellan vägarna.

Till stöd för överklagandet har föreningen, som det får förstås, vidhållit sina tidigare skäl. Föreningen har även anfört att den aktuella delen av väg 574 går över gårdsplanen till en fastighet där de boende består av både vuxna och barn. Dessa behöver korsa vägen såväl till fots som i maskindrivna fordon för att ta sig mellan bostad och ekonomibyggnader.

Skäl för beslutet

Hastighetsbegränsning

Utom tättbebyggt område får enligt 3 kapitlet 17 § tredje stycket i trafikförordningen (1998:1276) fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen. Enligt fjärde stycket får Vägverket meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten på en väg ska vara 80, 90, 100 eller 110 kilometer i timmen. Vägverket har meddelat Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:338) om hastighetsbegränsning på väg 563 i Norrbottens län. Enligt föreskrifterna ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 563 i Norrbottens län vara 80 kilometer i timmen på en sträcka mellan 1000 meter nordöst om väg 374, Arnemark, och 1110 meter väster om väg 579, Ersnäs.

Särskilda trafikregler får enligt 10 kapitlet 1 § i trafikförordningen meddelas genom lokala trafikföreskrifter. De särskilda trafikreglerna får enligt den femtonde punkten i andra stycket gälla begränsning till lägre hastighet än som följer av bland annat 3 kapitlet 17 § tredje stycket eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kapitlet 17 § fjärde stycket om det är motiverat med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. Frågan är således om det föreligger något förhållande på någon av de aktuella sträckorna som gör det motiverat med hänsyn till trafiksäkerhet, framkomlighet eller miljö att meddela sådana lokala trafikföreskrifter.

Enligt 3 kapitlet 14 § i trafikförordningen ska föraren anpassa fordonets hastighet till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn ska tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. En lokal trafikföreskrift om begränsning av den högsta tillåtna hastigheten kan vara motiverad om hastighetsanpassningen inte kan ske, på grund av dolda förhållanden eller förhållanden som kan missbedömas.

Sikten på de aktuella sträckorna på vägarna 563 och 574 är god och det finns endast ett fåtal utfarter. Sträckan på väg 574 går visserligen över en fastighet där det bor människor. Husen på fastigheten syns emellertid tydligt från vägen. De oskyddade trafikanterna på båda sträckorna bedöms vara få. Transportstyrelsen anser med hänsyn till detta att föraren bör kunna anpassa hastigheten utifrån bestämmelsen i 3 kapitlet 14 § trafikförordningen, varför det inte är motiverat att meddela lokala trafikföreskrifter om begränsning av den högsta tillåtna hastigheten till 70 respektive 50 kilometer i timmen. Överklagandet ska därför avslås i denna del.

Väjningsplikt

När två fordons kurser skär varandra har enligt 3 kapitlet 18 § trafikförordningen förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger när inte annat är föreskrivet (högerregeln). Enligt 10 kapitlet 1 § andra stycket 12 får särskilda trafikregler om väjningsplikt med avvikelser från bland annat högerregeln meddelas genom lokala trafikföreskrifter. Frågan är således om det är motiverat att meddela sådana lokala trafikföreskrifter.

Korsningen är en trevägskorsning där väg 574 tar slut. Den högsta tillåtna hastigheten på väg 563 är 80 kilometer i timmen vilket medför att en förare på den vägen som väjer för fordon på väg 574 utsätts för en betydlig risk. På väg 574 föreligger inte samma risk eftersom förare på den vägen oberoende av väjningsplikt måste sänka hastigheten för att kunna köra in på väg 563. I korsningen är väg 563 dessutom att uppfatta som större än väg 574 eftersom den är bredare och trafikflödet högre. Transportstyrelsen anser med hänsyn till detta att det är motiverat att meddela lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på väg 574 vid korsningen med väg 563. Överklagandet ska därför bifallas i denna del.