Bertil Muhrs gata i Malmö

2008-12-15

Skäl har inte ansetts finnas för lokala trafikföreskrifter om gårdsgata (motsvarande gångfartsområde). Vägen var inte utformad så att det endast var lämpligt att föra fordon i högre hastighet än gångfart.

Beteckning: TR10A 2008:55255

Beslutsdatum: 2008-12-15

Beslut

Vägverket upphäver Länsstyrelsens i Skåne län beslut och Tekniska nämndens i Malmö kommun beslut och återförvisar ärendet till kommunen för ny handläggning.

Bakgrund

Ni har med överklagandet av Länsstyrelsens i Skåne län beslut den 20 februari 2008 med diarienummer 258–36815–07 (se bilaga) fullföljt ert överklagande av Tekniska nämndens i Malmö kommun beslut den 24 april 2007 om, så som det får förstås, att avslå er begäran om upphävande av beslutet den 28 februari 2005 om lokala trafikföreskrifter med särskilda bestämmelser om att Bertil Muhrs gata i Malmö ska vara gårdsgata.

Till stöd för yrkandet har ni bland annat anfört att beslutet om gårdsgata har tillkommit på felaktiga grunder, att det har blivit en sämre trafiksäkerhet, att boende behöver parkeringsplatser och att det finns plats för räddningsfordon även utan bestämmelser om gårdsgata.

Ni har angivit att överklagandet görs av er boende privat och inte av en samfällighet.

Företrädare för Vägverket har i ärendet tagit del av förhållandena på plats. Därvid framkom att Bertil Muhrs gata är sådan att fordon kan föras med högre hastighet än gångfart utan att föraren hindras eller uppfattar farten som olämplig.

Skäl

De i ärendet aktuella lokala trafikföreskrifter innehåller särskilda trafikregler om att Bertil Muhrs gata ska vara gårdsgata. Genom lokala trafikföreskrifter om gårdsgata blir trafikreglerna för gårdsgata i bland annat 7 kap. 3 och 8 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) i dess lydelse till den 1 juni 2007 tillämpliga. De stämmer överens med trafikreglerna för gångfartsområde i den nuvarande lydelsen av 7 kap. 1–3 3 §§ och 8 kap. 1 § trafikförordningen. Dessa innebär bland annat att gående inte behöver använda gångbanan eller vägrenen, att fordon inte får föras med högre hastighet än gångfart, att fordon inte får parkeras annat än på särskilt anordnade parkeringsplatser och att fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Trafikförordningen innehåller inga bestämmelser om när lokala trafikföreskrifter bör upphävas. När en myndighet som har behörighet att meddela föreskrifter tar upp en begäran om upphävande av föreskrifter myndigheten meddelat till prövning föranleder det en bedömning av om föreskrifterna är lämpliga. Trafikförordningen innehåller förutsättningar som ska föreligga för att en väg ska förklaras som gångfartsområde. Dessa bör med hänsyn till överensstämmelsen mellan trafikreglerna för gårdsgator och gångfartsområden vara ett stöd vid bedömningen av om de lokala trafikföreskrifterna om gårdsgata är lämpliga.

Enligt 10 kap. 8 § trafikförordningen i dess nuvarande lydelse får en väg förklaras för ett gångfartsområde endast om det är utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon med högre hastighet än gångfart. Med hänsyn till att Bertil Muhrs gata enligt vad som framkom vid Vägverkets besök på platsen inte är utformad så att det endast är lämpligt att föra fordon med högst gångfart bör de lokala trafikföreskrifterna upphävas.