Beslut om skotertrafik i Västerbottens län

2011-11-17

Storumans kommun har meddelat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med terrängmotorfordon. Förbudet gällde inte körning längs godkända leder.

Trafikförordningen innehåller inte bestämmelser om godkännande av leder eller bemyndigande att meddela föreskrifter om godkännande. En begäran att leder inte skulle godkännas har därför inte kunnat prövas enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Beteckning TSV 2010-5217

Beslutsdatum 2011-11-17

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen upphäver länsstyrelsens beslut och återförvisar ärendet till kommunen för handläggning enligt 25 § förvaltningslagen (1986:223).

Redogörelse för ärendet

Du har överklagat Länsstyrelsen i Västerbottens län beslut den 12 maj 2010, med diarienummer 258-2812-2010 (bilaga), angående klagomål om skoter­trafik i Storumans kommun. Du begär att skoterleden intill fastigheten Kvinta 1, Bark­vägen 24, Storuman ska upphöra.

Till stöd för överklagandet anför du bland annat att uppsamlingsleden från Plankvägen 5 ska upphävas. Särskilda omständigheter är stor risk för allvar­lig olycka på gångbanan. Huvudskoterleden går 31 meter från bostadshuset varpå buller och motoravgaser drabbar boende på fastigheten, Barkvägen 24. Här pas­serar cirka 100 skotrar per dygn, 6 månader per år.

Storumans kommun har enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens samman­trädesprotokoll 2003-02-06, § 15 beslutat att med stöd av 10 kapit­let 1 § 5 trafik­förordningen (1998:1276) meddela  lokala trafikföreskrifter om förbud mot tra­fik med motordrivna fordon inom Storumans kommun, enligt en bilaga märkt bilaga 1. Enligt 1 § de lokala trafikföreskrifterna får motordrivet fordon inte fö­ras i terräng bland annat inom detaljplanelagda områden enligt kartbilagor till föreskrifterna. En av bilagorna avser Storu­man. Enligt 2 § gäller förbudet inte körning längs iordningställda och god­kända leder inom de detaljplanelagda om­rådena. Stig Grönlund har klagat på skotertrafik och begärt att en skoterled skulle tas bort och en skoterled dras om. Kommunen har sedan den 18 mars 2010 beslutat att införa ett tillägg till bilaga 1, tillhörande nämndens beslut § 15 att på samtliga iord­ningsställda och godkända leder inom förbudsområde Storu­man får motordrivna fordon föras mellan kl 08.00 t o m kl 22.00.

Skäl för beslut

Trafikförordningen inne­håller inga bestämmelser om bemyndi­gande för en kommun om godkännande av skoterleder. De beslut som kan överklagas till en länsstyrelse och vidare till Transport­styrel­sen är beslut enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrå­gor. Lagen hänvisar i sin tur till bemyndigande enligt 1 § första stycket 8 lagen (1975:88) med bemyndi­gande att meddela föreskrifter  om trafik, transporter och kommunikationer. I 1 § första stycket 8 lagen med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer bemyndigar riksdagen reger­ingen att meddela föreskrifter om trafik på väg och i terräng och 2 § samma lag bemyndigas regeringen att överlåta på kommun att meddela sådana före­skrifter.

 I trafikförordningen har regeringen meddelat trafikregler och bemyndigat kom­muner att genom lokala trafikföreskrifter meddela särskilda trafikregler. I de särskilda trafikreglerna föreskrivs att trafikanter, ska, får eller inte får göra något i trafiken. De särskilda trafikreglerna kan göra detta genom att uttryckligen ange vad trafikanterna ska, får eller inte får göra. De särskilda trafikreglerna kan också indirekt bestämma vad trafikanterna ska, får eller inte får göra genom att förklara att en väg, plats eller område ska vara hu­vudled eller något annat som i trafikförordningen regleras med speciella trafikregler. Trafikförordningen inne­håller inga bestämmelser om bemyndi­gande för en kommun om godkännande av skoterleder. Överklagandet kan därför inte prövas enligt ordningen i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Länsstyrelsen eller en kommun kan däremot med stöd av terrängkörnings­förord­ningen (1978:594) besluta om en skoterled ska vara allmän eller om en sådan led ska dras in. Har ett sådant beslut meddelats kan det märkas ut enligt bestämmel­ser i vägmärkesförordningen (2007:90).

Med anledning av ovanstående ska därför länsstyrelsens beslut upphävas och ärendet återförvisas till kommunen för handläggning enligt 25 § för­valtningsla­gen. 

Överklagande

Detta beslut får enligt 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrå­gor inte överklagas.

Till toppen