Övriga beslut

14 Beslut

Krav på konsekvensutredning vid länsstyrelsens beslut om lokala trafikföreskrifter

Länsstyrelsen meddelade genom lokala trafikföreskrifter beslut om väjningsplikt utan att göra en konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Publicerades 2022-05-16

Partställning i ärende om lokala trafikföreskrifter

Länsstyrelsen har med anledning av en framställan om lokala trafikföreskrifter från XX initierat ett ärende. Länsstyrelsen har i ett meddelande till XX anfört att XX inte är part i den fortsatta processen och att någon mer kommunicering inte kommer att ske med xx. 

Publicerades 2020-05-08

Avvisning av överklagande om lokala trafikföreskrifter

XX har överklagat Länsstyrelsens i Stockholms län beslut att avvisa ett överklagande av Stockholms kommun om lokala trafikföreskrifter enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Länsstyrelsen hänvisade till den nya förvaltningslagen (2017:90) och att föreskrifter (normbeslut) normalt inte får överklagas varför endast de som uttryckligen nämns i lagen, Polisen och de statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga kommunens beslut. 

Publicerades 2020-05-08

Lokala trafikföreskrifter om trafik med cykel mot färdriktningen på enkelriktade gator

Att trafiken på en körbana är enkelriktad innebär att trafik med fordon endast förekommer i en riktning. Cyklar och andra fordon får då inte föras i den andra riktningen.

Publicerades 2020-02-27

Väghållningsmyndighetens begäran om stopplikt har inte visat att stopplikt behövdes

Väghållningsmyndigheten har begärt att det införs stopplikt för trafik på ett antal mindre vägar som ansluter till väg 26. Länsstyrelsen har meddelat att besluten utifrån uppgifter i väghållningsmyndighetens begäran.  

Publicerades 2012-01-09

Beslut om skotertrafik i Västerbottens län

Storumans kommun har meddelat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med terrängmotorfordon. Förbudet gällde inte körning längs godkända leder.

Publicerades 2011-11-17

Dubbdäcksförbud Hornsgatan Stockholm

Skäl har inte ansetts finnas för att medge undantag från lokala trafikföreskrifter om dubbdäcksförbud på Hornsgatan i Stockholm.

Publicerades 2010-10-20

Ölandsbron

Förbud mot gång- och cykeltrafik på Ölandsbron har ansetts motiverat med hänsyn till hastighetsbegränsningarna och utrymmet utanför körbanorna.

Publicerades 2010-06-21

Väg 563 och väg 574 i Hälleström

Väjningsplikt har ansetts motiverad på den mindre av vägarna i en korsning på grund av riskerna med inbromsningar på den större vägen. Även fråga om hastighetsbegränsning.

Publicerades 2010-02-25

Bertil Muhrs gata i Malmö

Skäl har inte ansetts finnas för lokala trafikföreskrifter om gårdsgata (motsvarande gångfartsområde). Vägen var inte utformad så att det endast var lämpligt att föra fordon i högre hastighet än gångfart.

Publicerades 2008-12-15

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor kan du kontakta kundtjänst 0771-14 15 16 eller använda något av våra kontaktformulär.

Till toppen