Beslut utan prövning i sakfrågan

Här finns beslut i ärenden där Transportstyrelsen inte har tagit ställning till sakfrågan, exempelvis på grund av hur ärendet har hanterats i underinstanserna.

12 Beslut

Synnerliga skäl för landshövding att överlåta beslut om lokala trafikföreskrifter

I ett antal beslut av Länsstyrelsen i Dalarnas län om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning hade beslutsrätten delegerats från landshövdingen till en handläggare.

Publicerades 2022-05-16

Rätt för statlig väghållningsmyndighet att överklaga länsstyrelsens beslut om lokala trafikföreskrifter

Trafikverket region överklagade i egenskap av statlig  väghållningsmyndighet länsstyrelsens beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning. 

Publicerades 2022-05-16

För sent inkommen överklagan, bedömning enligt nya förvaltningslagen (2017:900)

Länsstyrelsen har beslutat att avvisa ett överklagande som för sent inkommen. När det gäller de föreskrifter som tillkännagivits och trätt i kraft efter den 1 juli 2018, går det inte av handlingarna i ärendet att utläsa när klaganden fått del av besluten i den mening som sägs i 44 § förvaltningslagen (2017:900).

Publicerades 2019-11-26

För sent inkommen överklagan

Länsstyrelsen har beslutat att avvisa ett överklagande som för sent inkommen. Det är inte uteslutet att överklagandet inkommit till länsstyrelsen i rätt tid.

Publicerades 2018-01-30

Brålanda

Ett tättbebyggt område har endast bestått av vägsträckor och inte mellanliggande bebyggd terräng. Länsstyrelsen borde utgå från att trafikreglerna för trafik utom tättbebyggt område var tillämpliga.

Publicerades 2012-02-21

E20 i Lerum

Beslut om upphävande av lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning har ansetts innehålla brister.

Publicerades 2010-07-02

Parkeringsavgifter i Visby

En kommunal nämnds beslut ansågs inte vara ett sådant beslut om föreskrifter som kan överklagas hos länsstyrelsen enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Publicerades 2010-06-21

Väg 632 i Mönsterås

Länsstyrelse har inte ansetts beslutat lokala trafikföreskrifter.

Publicerades 2010-06-21

Enskilda vägar inom Sandby, Skogsby och Skriketorp

Länsstyrelses handläggning och beslut har ansetts ha sådana brister att beslutet upphävdes och ärendet återförvisades till länsstyrelsen.

Publicerades 2010-06-16

Väg 799 i Bredahult

Upphävande av länsstyrelsens beslut om högsta tillåten hastighet. Part hade inte underrättats om eller getts tillfälle att yttra sig över tillförda uppgifter.

Publicerades 2009-08-20

Till toppen