Väg 558 i Österunda-Brunnsta

2012-10-15

Behov har ansetts finnas av märke A40, varning för annan fara, med tilläggstavla för utfart eftersom trafikanter som färdas med en hastighet som inte överstiger den på platsen högsta tillåtna har svårt att upptäcka utfarten i tid.

Beteckning: TSV 2012-3539

Beslutsdatum: 2012-10-15

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver länsstyrelsens beslut. Ärendet återförvisas till den statliga väghållningsmyndigheten Trafikverket region Öst för ny handläggning.

Redogörelse för ärendet

Du har överklagat Länsstyrelsens i Uppsala län beslut den 6 augusti 2012 med diarienummer 258-3772-12 (se bilaga) att avslå ditt överklagande av den statliga väghållningsmyndighetens (Trafikverket region öst) beslut om uppsättande av varningsmärke A40, annan fara, med tilläggstavla med texten utfart, för trafik i sydlig riktning på väg 558 vid Österunda-Brunnsta , Enköpings kommun.

Till stöd för överklagandet har du bland annat anfört att det i länsstyrelsens redogörelse av ärendet sägs att inga förhållanden är dolda på sträckan, vilket du inte tycker stämmer. Utfarten och korsningen mellan väg 558 och väg 818 är helt osynlig för södergående trafik, tills trafikanterna kommer runt knuten på ert hus. Vidare anför du att ärendet avslås på felaktiga grunder då det sägs att det inte finns dolda förhållanden fast sådana finns och är uppenbara för alla som bor där.

Företrädare för Transportstyrelsen har tagit del av förhållandena på platsen. Då framgick bland annat att fastigheten hade utfart mot allmän väg både i öster mot väg 558 och i söder mot väg 818, att väg 558 i sydändan av uthuset på fastigheten går mycket nära uthuset, att sträckan från där utfarten först kan ses till utfarten är mycket kort samt att i Österunda finns en samlad bebyggelse vid korsningen mellan väg 558 och väg 818.

Skäl för beslutet

Enligt 3 kapitlet 1 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar ska varningsmärken sättas upp när en fara är svår att upptäcka i tid för en förare som färdas med en hastighet som inte överstiger den på platsen högsta tillåtna,

Transportstyrelsen finner med hänsyn till uppgifterna i ärendet och det ovan anförda att ett varningsmärke A40, annan fara, med tilläggstavla med texten utfart, avsett för trafik i sydlig riktning på väg 558 vid Österunda-Brunnsta, Enköpings kommun, bör sättas upp.  Överklagandet ska därför bifallas.

Till toppen