Opus Bilprovning

2015-06-18

Särskilda skäl har inte funnits för vägvisning till ackrediterat besiktningsorgan.

Beteckning: TSV 2014-3406

Beslutsdatum: 2015-06-18

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen bifaller överklagandet, upphäver länsstyrelsens beslut och fastställer beslutet från den statliga väghållningsmyndigheten, Trafik­verket region syd.

Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen i Kronobergs län har den 15 oktober 2014, med diarienum­mer 258-1494-2014 (se bi­laga), bifallit Opus Bilprovning AB överkla­gande av den statliga väg­hållningsmyndigheten Trafikverket region syds beslut att upphäva beslut TR 30-A 2001:5388 angående ”Vägvisning till Bilprov­ningen i Ljungby” daterat den 17 december 2001.

Den statliga väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region syd, har över­klagat länsstyrelsens beslut och begärt att länsstyrelsens beslut ska upphä­vas.

Till stöd för överklagandet har väghållningsmyndigheten anfört bland annat följande:

Trafikverket vill påpeka att huvudregeln i den bestämmelse som finns i 8 kap. 6 § i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar är att lokaliseringsmärke för vägvisning till in­rättningar eller anläggningar bland annat inte får sättas upp för väg­visning till en inrättning eller anläggning vid namngiven gata i tätort samt till en sådan inrättning eller anläggning inom ett industriområde som är namngivet och vägvisat. Det innebär att fall där vägvisning ändå får anses behövas av särskilda skäl ska utgöra reella undantags­situationer. Trafikverket anser vidare att vägvisning till bilprovning, med hänsyn till att det finns ett krav på att regelbundet besöka bilbe­siktningen, inte kan vara ett sådant undantagsfall. Snarare kan det med hänsyn till detta ställas högre krav på att trafikanten som ska besöka bilbesiktningen har förberett sig och tagit reda på hur denna ska ta sig till anläggningen. Eftersom besök på bilbesiktningen är ett oftast årli­gen återkommande ärende är det dessutom troligt att en betydande an­del av besökarna har varit där tidigare och därför inte behöver någon förstärkt vägvisning.

Skäl för beslut

Transportstyrelsen konstaterar inledningsvis att beslutet daterat den 17 de­cember 2001, i ärende med diarienummer TR 30-A 2001:5388 är förenat med villkor som anger att beslutet får återkallas om de förutsättningar som legat till grund för beslutet förändras på något avgörande sätt. Efter att be­slutet meddelats har AB Svensk Bilprov­ning inte längre en inrättning på aktuell plats och det har meddelats nya föreskrifter om uppsättning av väg­märken. Transportstyrelsen bedömer att förutsättningarna väsentligen har förändrats och att beslutet därför får återkallas.

Det framgår att väghållningsmyndigheten i sitt beslut, och även länsstyrel­sen efter överklagandet, har tagit ställning till inte enbart om beslutet från 2001 får återkallas, utan även tar ställning i frågan om det bör sitta uppe lokaliseringsmärken för vägvisning till den inrättning som drivs av Opus Bilprovning AB. Transportstyrelsen prövar därför även detta.

Syftet med vägvisning är enligt 1 kapitlet 3 § vägmärkesförordningen (2007:90) att ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik.

Närmare bestämmelser om uppsättning av lokaliserings­märken för vägvis­ning finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar (senast ändrad genom TSFS 2010:172). I 8 kapitlet 5 § anges bland annat att lokaliseringsmärke för vägvisning till inrättningar, anläggningar eller turistiskt intressanta mål m.m. endast får sättas upp från närmaste allmänna väg om inte annat anges för respektive märke. Om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten, mängden trafik till målet eller om det behövs av särskilda skäl får märket sättas upp längre från målet. I 8 ka­pitlet 6 § anges bland annat att lokaliseringsmärke för vägvisning till inrätt­ningar eller anläggningar eller turistiskt intressanta mål m.m. får inte sättas upp för väg­visning till en inrättning eller anläggning vid namngiven gata inom tätort, inom industriområde, handelsom­råde eller liknande som är namngivet och vägvisat. Om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten, mängden trafik till målet eller om det behövs av särskilda skäl får märket dock sättas upp.

Av handlingarna i ären­det fram­går att det ackrediterade besiktningsorganet ligger vid Ringvägen 12 i Ljungby i ett namnsatt industriområde, Stensberg.

Särskilda skäl anses röra speciella förhållanden och situationer. Ackredite­rade besiktningsorgan är inte ovanligt förekommande i industriområden och besiktningsorgan finns även ofta i kommuner av Ljungbys storlek. Besök hos ackrediterade besiktningsorgan sker också ofta efter tidsbokning och det får därför förutsättas att trafikanten själv gjort vissa förberedelser för att hitta dit, exempelvis genom att ta reda på var den inrättningen som han eller hon ämnar besöka är belägen. Det måste också anses rimligt att en vägbe­skrivning lämnas till förväntade besökare i exempelvis annonsering för in­rättningen eller anlägg­ningen. En sådan vägbeskrivning kan skapas med utgångspunkt från befint­lig geografisk vägvisning eller namngivna gator.

Transportstyrelsen finner med anledning av ovanstående att det inte finns sådana skäl som motiverar en utmärkning med lokaliseringsmärke för väg­visning enligt begäran från Opus. Med bifall till överklagandet ska därför länsstyrelsens beslut upphävas och den statliga väghållningsmyndighetens beslut fastställas. 

Till toppen