Hudiksvalls tingsrätt

2016-04-26

Skäl fanns att vägvisa till tingsrätt på namngiven gata i tätort.

Beteckning: TSV 2015-2754

Beslutsdatum: 2016-04-26

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen upphäver länsstyrelsens beslut och Hudiksvalls kom­muns beslut och återförvisar ärendet till kommunen för fortsatt handlägg­ning.

Redogörelse för ärendet

Hudiksvalls kommun har den 25 februari 2015 i ärende med diarienummer

2015-080-513 (bi­laga 1) beslutat att avslå Hudiksvalls tingsrätts ansökan om uppsättande av lokaliseringsmärke för vägvisning till Hudiksvalls tingsrätt. Tingsrätten har genom överklagandet av Länsstyrelsen i Gävle­borgs län beslut daterat den 16 juli 2015 i ärende med diarienummer 258-2455-15 (bilaga 2) fullföljt överklagandet av Hudiksvalls kommuns beslut.   

Till stöd för överklagandet anför tingsrätten följande:

Tingsrätten vidhåller de grunder som anförts vid överklagandet av väghållningsmyndighetens beslut. Om antalet vägvisningsmål i ak­tu­ella korsningar blir för stor kan syftet med regleringen i 8 kap. 7 § TSFS 2010:172 enligt tingsrättens mening tillgodoses på ett mer än­damålsenligt sätt om kommunen tillser att uppenbarligen olovliga vägvisningsmärken anbringade av enskilda tas bort.

Hudiksvalls kommun har tagit del av överklagandet och getts tillfälle att inkomma med synpunkter, vilket kommunen inte har gjort.

Transportstyrelsen har tagit del av detaljplanen.

Skäl för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

Syftet med vägvisning är enligt 1 kap. 3 § vägmärkesförordningen (2007:90) att ge trafikanten vägledning, styrning och information för en ef­fektiv och säker trafik.

På väg inom tättbebyggt område som inte är enskild ansvarar kommunen för att sådana anordningar och tecken för anvisning för trafiken sätts upp, tas bort, underhålls och utförs i den omfattning som anges för respektive plats, se 1 kap. 6 § vägmärkesförordningen. Anordningar enligt vägmärkesför­ordningen får inte sättas upp, underhållas eller tas bort av någon annan än den som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärden eller av den som han eller hon anlitar. Sådana åtgärder får inte heller utföras på något annat sätt än som anges i vägmärkesförordningen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den. Vidare får inte heller någon sätta upp en anordning som kan förväxlas med eller har samma innebörd som en anordning enligt denna vägmärkesförordningen, se 8 kap. 4 § vägmärkesförordningen.  

Närmare bestämmelser om uppsättning av lokaliserings­märken för vägvis­ning finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar (senast ändrad genom TSFS 2010:172).

Enligt 2 kap. 1 § VVFS 2007:305 ska text på upplysningsmärken och andra lokali­se­ringsmärken för vägvisning än lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik ha följande storlekar

Mått

I 8 kap. 6 § första stycket VVFS 2007:305 anges att lokaliserings­märke för vägvisning till inrättningar eller anläggningar eller turistiskt in­tressanta mål m.m. får inte sättas upp för vägvisning till en inrättning eller anläggning

 1. vid namngiven gata inom tätort,
 2. inom industriområde, handelsområde eller liknande som är namngi­vet och vägvisat,
 3. som är väl synligt med tydlig anslutning till vägen eller
 4. i tätort där aktuell anläggning kan förväntas. 

Om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten, mängden trafik till målet eller om det behövs av särskilda skäl får märket dock sättas upp, 8 kap. 6 § andra stycket VVFS 2007:305.

Enligt 8 kap. 7 § VVFS 2007:305 anges att om antalet vägvis­ningsmål i en vägkorsning blir för stort, bör lokaliseringsmärken för vägvis­ning främst sättas upp till mål av större allmänt intresse.

Lokaliseringsmärke för upplysning om allmän inrättning får endast sättas upp till mål av stort värde för allmänheten som kan vara svåra att hitta till, se 10 kap. 1 §, VVFS 2007:305.

Enligt 10 kap. 2 § VVFS 2007:305 anges att lokaliseringsmärken för väg­visning med den färgsättning och texttyp som anges för inrättningar eller anläggningar i 2 kap. 14 § vägmärkesförordningen får sättas upp för vägvis­ning till

 • sjukhus utan akutmottagning,
 • vårdcentral,
 • bilprovning,
 • återvinningscentral,
 • skola,
 • kommunhus,
 • bibliotek,
 • polishus,
 • museum och annan liknande inrättning eller anläggning.

Transportstyrelsens bedömning

Transportstyrelsens delar länsstyrelsens bedömning att tingsrätten är en all­män inrättning. Tingsrätten kan således inte jämställas med ett företag.

Av handlingarna i ärendet framgår att tingsrätten ligger vid Lagmansgatan 1 i Hudiksvall.  Det är inte möjligt att köra in på Lagmansgatan direkt från Kungsgatan. I det aktuella fallet och med hänsyn till platsförhål­landena, bedömer Transportstyrelsen att det behövs vägledning av trafiken till målet.

Med hänsyn till ovanstående bedömer Transportstyrelsen att vägvisning behövs av särskilda skäl och att målet, som är av stort intresse för allmän­heten, kan vara svårt att hitta till. Länsstyrelsens och kommunens beslut ska därför upphävas och ärendet återförvisas till kommunen för fortsatt hand­läggning enligt överklagandet. Transportstyrelsen förutsätter därvid att väg­visning sker med lokaliseringsmärken i föreskriven och lämplig storlek. 

Till toppen