Vantinge Struts & Café

2009-07-03

Upphävande av väghållningsmyndighetens och länsstyrelsens beslut om återkallelse av beslut att sätta upp märken för vägvisning till en strutsgård. Beslutet om återkallelse hade fattats utan stöd i lag.

Beteckning: TSV 2009-1570

Beslutsdatum: 2009-07-03

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver den statliga väghållningsmyndigheten Vägverket Region Skånes och länsstyrelsens beslut i den del som gäller återkallande av beslutet att sätta upp lokaliseringsmärken för vägvisning med texten ”Gårdsbutik”.

Transportstyrelsen avslår överklagandet i den del som gäller begäran om ett lokaliseringsmärke för vägvisning med texten ”Vantinge Struts gårdsbutik”.

Redogörelse för ärendet

Du har med överklagandet av Länsstyrelsens i Skåne län beslut den 7 oktober 2008 med diarienummer 258-66630-2008 (se bilaga) fullföljt ditt överklagande av väghållningsmyndighetens beslut att dels avslå din begäran om ett lokaliseringsmärke för vägvisning med texten ”Vantinge Struts gårdsbutik” i korsningen mellan väg 1710 och 1713, dels återkalla sitt beslut den 13 mars 2002 med diarienummer TR 30-A 2002:875 (se bilaga) att sätta upp ett lokaliseringsmärke för vägvisning med texten ”Gårdsbutik” i samma korsning och på väg 1713 vid din infart.

I överklagandet – såsom det får förstås – har du i första hand begärt att ett lokaliseringsmärke för vägvisning med texten ”Vantinge Struts gårdsbutik” sätts upp i korsningen mellan väg 1710 och 1713. I andra hand har du begärt att Transportstyrelsen med ändring av länsstyrelsens beslut upphäver väghållningsmyndighetens återkallande av beslutet att sätta upp ett lokaliseringsmärke för vägvisning med texten ”Gårdsbutik” i samma korsning och på väg 1713 vid din infart.

Skäl för beslutet

Begäran om upphävande av väghållningsmyndighetens återkallande

Ett gynnande beslut kan som huvudregel inte återkallas. Skälet till det är att den enskilde ska kunna lita på att sådana beslut inte ändras till hans eller hennes nackdel. I regeringens proposition (1985/86:80) om ny förvaltningslag anges på sidan 39 tre undantag från huvudregeln:

  1. Ett beslut kan återkallas med stöd av förbehåll i beslutet eller i den författning som ligger till grund för beslutet.
  2. Återkallelse av ett gynnande beslut anses också möjlig av hänsyn till en hälsofara, brandfara, trafikfara eller av andra sådana säkerhetsskäl.
  3. Återkallelse kan ske, om den enskilde har utverkat det gynnande beslutet genom vilseledande uppgifter.

Fråga är således om väghållningsmyndighetens beslut att sätta upp lokaliseringsmärken för vägvisning är ett gynnande beslut. I beslutet anges att märkena inte hade satts upp utan sökandens begäran. Vidare anges att märkena inte utgör allmän vägvisning som ska finansieras med statliga medel utan i stället ska de betalas av sökanden själv. Med hänsyn till denna både ekonomiskt och ideellt aktiva roll som sökanden haft för uppsättandet av märkena samt den marknadsföring som märkena ger anser Transportstyrelsen att beslutet är gynnande för henne. Således är beslutet ett sådant gynnande beslut som inte får återkallas på annat vis än med stöd av något av de tre nämnda undantagen.

I beslutet att sätta upp lokaliseringsmärken för vägvisning är villkoret fastställt att beslutet kan återkallas om förutsättningarna som legat till grund för beslutet förändras på något avgörande sätt. Väghållningsmyndigheten har nu återkallat beslutet med motiveringen att Vantinge Struts & Café har alltför begränsande öppettider. I utredningen har dock framkommit att inrättningens öppettider inte har minskat sedan beslutet om bifall togs utan tvärtom har de ökat, en förändring som inte bör påverka inrättningen negativt. Det villkor för återkallande som väghållningsmyndigheten fastställt är således inte uppfyllt varför huvudregeln om gynnande beslut inte kan frångås genom en hänvisning till undantaget i punkt 1 ovan. Transportstyrelsen anser inte heller att märkena utgör en sådan trafikfara att huvudregeln kan frångås genom en hänvisning till undantaget i punkt 2.

Väghållningsmyndighetens återkallande av beslutet att sätta upp lokaliseringsmärken till Vantinge Struts & Café har således gjorts utan stöd i lag. Överklagandet ska därför bifallas och väghållningsmyndighetens beslut upphävas i den del som gäller återkallandet av beslutet att sätta upp lokaliseringsmärke för vägvisning med texten ”Gårdsbutik” i korsningen mellan väg 1710 och 1713 samt vid infarten till Vantinge Struts & Café på väg 1713.

Begäran om märke med texten ”Vantinge Struts gårdsbutik”

Enligt 8 kapitlet 10 § i Vägverkets föreskrifter om vägmärken och andra anordningar (VVFS 2007:305) bör på lokaliseringsmärken för vägvisning till inrättningar eller anläggningar endast inrättningens eller anläggningens slag anges. Det innebär att inrättningens eller anläggningens namn som huvudregel inte bör anges på lokaliseringsmärken för vägvisning. Av handlingarna i ärendet framgår visserligen förhållandet att märket med texten ”Gårdsbutik” orsakar felkörningar. Detta förhållande anser dock Transportstyrelsen inte vara skäl nog för att tillåta inrättningens namn på märket. Överklagandet ska därför avslås i den del som gäller begäran om ett lokaliseringsmärke för vägvisning med texten ”Vantinge Struts gårdsbutik” i korsningen mellan väg 1710 och 1713.

Till toppen