Stanna och parkera

Här finns vägledande beslut i ärenden om att stanna och parkera där Transportstyrelsen är högsta instans. Besluten kan inte överklagas.

Utöver de allmänna reglerna om att stanna och parkera i trafikförordningen får kommuner och länsstyrelser meddela särskilda regler genom lokala trafikföreskrifter.

8 Beslut

Inrättande av parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade med parkeringstillstånd

Fråga om begäran om lokala trafikföreskrifter om parkeringsplats för rörelsehindrade på gata. I den gällande detaljplanen angavs att en del av användningen på gatan är parkeringsplats avsedd för bilpool.

I utredningen framkom att närmaste parkeringsplats för rörelsehindrade på gatumark låg långt bort och att det inte var utrett om behovet av parkeringsplats för rörelsehindrade var tillgodosett på kvartersmark i närheten.

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om tillgänglighet för rörelsehindrade till allmänna platser och lokaler dit allmänheten har tillträde samt om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder.

Transportstyrelsen ansåg mot den bakgrunden att vad som anges i aktuell detaljplan inte utgör ett hinder att anordna en parkeringsplats för rörelsehindrade på gatumark när behovet av tillgänglighet i fråga om parkeringsplatser för rörelsehindrade inte är tillgodosedd på kvartersmark.

Publicerades 2019-09-17

Förbud att parkera fordon på Roslinvägen i Bromma

Stockholms kommun har 2012 meddelat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Roslinvägen. Sökande begärde ändring av parkeringsreglerna. Transportstyrelsen bedömde att de aktuella lokala trafikföreskrifterna föreskriver ett parkeringsförbud på båda sidor av Roslinvägen. Med anledning av vad som framgick av handlingarna i ärendet föreföll dock avsikten med besluten ha varit, att en viss sida på Roslinvägen skulle vara reglerad så att fordon inte får parkeras och att en viss sida på Roslinvägen skulle vara reglerad så att fordon inte får parkeras under en viss dag mellan ett visst klockslag och under en viss tid på året. De särskilda trafikreglerna har fått en olämplig utformning. Transportstyrelsen ansåg att en föreskrift bör vara klar, tydlig och förutsebar till sina verkningar för den som berörs av den. Det den sökande hade ansökt om gällde således redan och ärendet avskrevs därför. Transportstyrelsen har inget mandat att utöva tillsyn över kommunens utmärkning av lokala trafikföreskrifter men utifrån bilder på eniro.se kunde Transportstyrelsen konstatera att utmärkningen inte stämde överens med de lokala trafikföreskrifterna.

Publicerades 2017-10-11

Fråga om parkeringsavgift på Krankajen i Malmö

Malmö kommun har meddelat lokala trafikföreskrifter om parkering på Krankajen endast mot avgift enligt taxa 1 Röd biljett. Transportstyrelsen ansåg att de lokala trafikföreskriföreskrifterna inte frångick kommunens trafikpolicy eller att den inte skulle behövas för att ordna trafiken.

Publicerades 2017-08-15

Förbud att parkera fordon med en bruttovikt överstigande 3,5 ton på Lidingö

Kommunen har beslutat om förbud att parkera fordon med en bruttovikt över 3,5 ton. Kommunens motiv till förbudet var att tunga fordon orsakar buller, är siktskymmande och kan orsaka trafikfara samt framkomlighetsproblem. Transportstyrelsen ansåg att trafikförordningens bestämmelser om stannande och parkering kan tillämpas när fordon parkeras så de skymmer sikten, orsakar trafikfara eller framkomlighetsproblem.

Publicerades 2016-03-01

Bilpoolsbilar i Göteborg

Göteborgs kommun meddelade lokala trafikföreskrifter med särskilda trafikregler om förbud att stanna och parkera. Av handlingarna framkom bland annat att kommunen införde förbudet för att därigenom gynna vad kommunen kallar bilpooler att etablera sig och verka i Göteborg.

Publicerades 2014-02-11

Förbud att parkera med hänsyn till framkomlighet för räddningstjänsten Lund

Kommun har ansetts ha skäl för att förbjuda parkering med hänsyn till framkomlighet för räddningstjänsten.

Publicerades 2010-05-31

Fråga om stannandeförbud på väg 274 Värmdö

Skäl har inte ansetts finnas för lokala trafikföreskrifter om stannandeförbud. Trafikförordningens generella bestämmelser om stannande- och parkeringsförbud ansågs tillräckliga.

Publicerades 2009-04-09

Förbud att parkera på enskild väg i Tylösand

Förbud att parkera.

Publicerades 2003-03-31

  • 1
Till toppen