Överklagande av beslut (Skåne, bifall)

2015-04-24

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver Länsstyrelsens i Skåne län beslut och återsänder ärendet till kommunen för utfärdande av ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Redogörelse för ärendet

Du har överklagat Länsstyrelsens i Skåne län beslut och begärt att Transportstyrelsen ska bifalla ditt barns ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

I ansökan till kommunen har uppgivits att barnet själv inte kör motordrivna fordon. Till ansökan har bifogats läkarintyg.

I överklagandet har du bland annat anfört följande. Barnet måste ligga på rygg för att få fria andningsvägar, kan inte sitta eller stå upp själv. Barnet måste också lyftas ur bilen liggandes och behöver därför extra utrymme. Barnet har också andnings- och slemproblem där slem kan fastna i hals och behöver då omedelbar hjälp av vuxen. Barnet är ofta på akuten och behöver därför tillgång till handikapparkering nära ingången. Barnet är också infektionskänslig och har astma. Vidare har barnet matpump som kräver utrymme men även andra hjälpmedel som barnet behöver.

Skäl för beslutet

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276).

I ärendet finns flera läkarintyg och utlåtanden om ansökan om bilstöd samt arbetsterapeutiskt yttrande om bilstöd. Av bland annat läkarintygen i ärendet framgår att barnet är snart tre år och har en mycket svår utvecklingsstörning, diagnosen spastisk diplegisk cerebral pares samt en grav synnedsättning. Barnet verkar kunna höra men det ska utredas vidare. Barnet kan inte sitta själv och i sittande kan barnet inte lyfta huvudet. Barnet kan heller inte använda sina händer, hjälpa till vid förflyttning eller själv förflytta sig. Barnet behöver hjälp med alla moment i livet och får mat via gastrostomi. Barnet har också andningsproblem men största problemet är slemansamlingar när barnet lätt kan sätta i halsen och barnet behöver då omedelbart hjälp av en vuxen personal. Barnet har inga kommunikativa möjligheter.

Transportstyrelsen anser att bedömningen av om en rörelsehindrad som inte kör motordrivna fordon, regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet bör grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten. Transportstyrelsen anser vidare att bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel. Behovet av en stor bil och större parkeringsutrymme utgör inte ett sådant förhållande som ska ligga till grund för bedömningen vid utfärdande av särskilt parkeringstillstånd enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen.

Alla barn har, beroende på sin ålder, olika svårigheter att förflytta sig och är beroende av sina föräldrar. Däremot kan inte alla bedömas vara rörelsehindrade i den mening som avses i 13 kap. 8 § trafikförordningen. Vad gäller frågan om behovet av hjälp utanför fordonet, så varierar det i karaktär och omfattning för olika barn.

Transportstyrelsen anser att det av handlingarna i ärendet framgår att barnet är rörelsehindrad. Transportstyrelsen anser vidare att det, vid en samlad bedömning av handlingarna i ärendet, framgår att barnet är i behov av mer omfattande hjälp av föraren utanför fordonet i jämförelse med barn i samma ålder, både vid förflyttning samt i övrigt. Barnet kan inte själv förflytta sig, kan inte hjälpa till vid förflyttning och är behov av hjälp i alla moment i livet. Barnet behöver hjälp vid förflyttning, in och ut ur fordonet och i övrigt utanför fordonet.

Transportstyrelsen anser vidare att det av handlingarna i ärendet framgår att barnet har ett varaktigt funktionshinder som ger barnet väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Överklagandet ska därför bifallas, länsstyrelsens beslut undanröjas och ärendet gå åter till kommunen för utfärdande av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Till toppen