Överklagande av beslut (Skåne)

2014-10-10

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver Länsstyrelsens beslut och återsänder ärendet till kommunen för utfärdande av ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Redogörelse för ärendet

Du har överklagat Länsstyrelsens i Skåne län beslut och begärt att Transportstyrelsen ska bifalla din ansökan om parkeringstillstånd. 

I ansökan till kommunen har du uppgivit att du inte själv kör motordrivna fordon. Till ansökan har bifogats läkarintyg. 

I överklagandet har du bland annat anfört att ditt behov av lättillgänglig parkering inskränker sig till de tillfällen du ska till en vårdinrättning.

Skäl för beslutet

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276). 

Transportstyrelsen anser att bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel.  

Av läkarintyg framgår bland annat att du har genomgången slaganfall med försvagning av höger arm. Ingen försvagning i benen men du har mycket dålig kondition. Du kan gå inomhus utan hjälpmedel. Utomhus kan du gå cirka 50 meter sedan bär inte benen och du måste sätta dig. Du använder inte rollator eftersom du inte kan hantera den med bara en hand. Vidare framgår också att din talförmåga försvunnit. Läkaren har i intyget också uppgivit att du måste ha regelmässig hjälp utanför fordonet. Hjälpbehovet består av handräckning för att komma i och ur fordon, spänna säkerhetsbälte och levande stöd vid gång utomhus. Du behöver dessutom all hjälp vid kommunikation. 

Transportstyrelsen anser att bedömningen av om en rörelsehindrad som inte kör motordrivet fordon, regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet, bör grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten. Det är den sökandes hjälp- och tillsynsbehov som ska ligga till grund för den bedömningen. Du saknar helt talförmåga och kan inte själv kommunicera med din omgivning. 

Transportstyrelsen bedömer mot bakgrund av uppgifterna i läkarintyget om din gångförmåga samt avsaknad av egen talförmåga att ditt behov av hjälp av föraren utanför fordonet är så omfattande att du inte kan lämnas ensam. Med bifall till överklagandet ska ärendet återsändas till kommunen för utfärdande av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Till toppen