Överklagande av beslut (Norrbotten)

2012-09-03

Transportstyrelsen avslår överklagandet av Länsstyrelsens i Norrbotten beslut om parkeringstillstånd. Ärendet återförvisas till kommunen för utfärdande av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Redogörelse för ärendet

Piteå kommun har överklagat Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut och begärt att Transportstyrelsen ska avslå den sökandes ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. I ansökan till kommunen uppgavs att den sökande själv inte kör motordrivna fordon.

Kommunen har i överklagandet anfört att länsstyrelsens motivering att den sökande har ett omfattade hjälpbehov och inte kan lämnas ensam ens för en kortare stund, inte är någon motivering när sökande alltid har två assistenter till sin hjälp.

Den sökande har via ombud tagit del av överklagandet och har getts möjlighet att yttra sig över kommunens skrivelse. Den sökande har inkommit med ett yttrande. Yttrandet beskriver vad som händer när den sökande får ett epilepsianfall och hur den sökandes personliga assistenter ska hantera situationen. Åtgärderna ska ske direkt och momenten är omöjliga att utföra själv för assistenterna. Det är därför den sökande har två assistenter dygnet runt.

Skäl för beslutet

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276).

Av handlingarna framgår, bland annat av läkarintyg utfärdat den 8 januari 2010 att den sökande har vänstersidig hemipares samt ortopediska problem i form av osteopoikilos och osteopatia striata. Den sökande har svårbehandlad epilepsi och använder vagusnervstimulator. Den sökande har försämrats och har blivit helt beroende av hjälp vid alla aktiviteter i vardagslivet. Den sökande kan inte förflytta sig från rullstol till säng. Fötterna fungerar inte alls. Den sökande behöver tillsyn och hjälp 24 timmar per dygn. Funktionsnedsättningen är tilltagande och det går inte att förvänta någon förbättring. Av läkarintyg utfärdat den 22 september 2010 framgår bland annat att den sökande har försämrats det senaste halvåret. Den sökande har blivit snedare i kroppen. Den sökande orkar inte gå på grund av smärta. Den sökande har tappat balansen och ramlat några gånger. De epileptiska anfallen har blivit kraftigare och tätare, sannolikt på grund av oro och värk.

Transportstyrelsen anser att bedömningen av, om en rörelsehindrad som inte kör motordrivet fordon, regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet bör grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten. Det är den sökandes hjälp- och tillsynsbehov med hjälpmedel och inte externa faktorer såsom beviljad assistans som bör ligga till grund för den bedömningen.

Då ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är personligt kan Transportstyrelsen endast pröva de omständigheter som gäller den sökande.

Mot denna bakgrund och de uppgifter som framkommit om den sökandes funktionsnedsättning anser Transportstyrelsen att den sökande är rörelsehindrad, att den sökande har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand samt att den sökandes behov av hjälp av föraren utanför fordonet är så omfattande att den sökande inte kan lämnas ensam. Med avslag till överklagandet ska ärendet återsändas till kommunen för utfärdande av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Till toppen