Överklagande av beslut (Uppsala)

2012-03-22

Transportstyrelsen avslår överklagandet.

Redogörelse för ärendet

Du har överklagat ett beslut av Länsstyrelsens i Uppsala län och begärt att Transportstyrelsen ska bifalla din ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

I ansökan till kommunen har uppgivits att du själv kör motordrivna fordon. Till ansökan har bifogats ett läkarintyg.

I överklagandet har du bland annat anfört att det pratas om hur långt man kan gå i meter för att få ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ingen vet hur långt du kan gå då du aldrig har provat att gå tills du stupar. Du har sedan födseln outvecklade höftleder som har medfört stelhet och svaga benmuskler. Nu har du proteser i båda höfterna och är inne på ditt andra par. På sommaren går det bra att gå kortare sträckor som 100-200 meter men på vintern är det svårare med snö och snövallar då du blir stel och rädd för att halka och skada dig. Vissa dagar kan du inte gå från din lägenhet till bilen som står 50 meter bort och då får din man köra fram bilen till dig. Att åka till centrum och gå 200 meter i vinterväglag är otänkbart, därför har du ett fortsatt behov av ett parkeringstillstånd. Du försöker hålla igång och går på muskelträning en gång i veckan men det kan du inte fortsätta med på vintern om du inte har ett parkeringstillstånd.

Skälen för beslutet

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276).

Transportstyrelsen anser att bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel.

Varje ansökan om särskilt parkeringstillstånd är ett nytt ärende där beslutet föregås av en individuell prövning, därför saknar tidigare beslut om utfärdande betydelse för bedömningen.

Av handlingarna framgår bland annat att du sedan födseln har outvecklade höftleder som har medfört stelhet och svaga benmuskler. Nu har du proteser i båda höfterna och är inne på ditt andra par. Av läkarintyg, utfärdat den 13 juni 2011, framgår att din gångsträcka är 200 meter med gånghjälpmedel.

Mot bakgrund av det ovan anförda finner Transportstyrelsen det ostridigt att du har ett rörelsehinder men du anses inte ha sådana väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand som krävs för utfärdande av ett särskilt parkeringstillstånd enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276). Överklagandet ska därför avslås.

Till toppen