Överklagande av beslut (Stockholm)

2012-03-22

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver Länsstyrelsens i Stockholms län beslut och återsänder ärendet till kommunen för utfärdande av ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Redogörelse för ärendet

Du har överklagat ett beslut av Länsstyrelsens i Stockholms län avslagsbeslut och yrkar på att Transportstyrelsen bifaller ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd.

I ansökan till kommunen uppgavs att du själv kör motordrivna fordon. Till ansökan fogades även ett läkarintyg. I intyget sägs att du har uttalad gonartros samt meniskskada som opererats med tveksamt resultat. Vidare sägs att du har gångsvårigheter, smärta och att du med kryckor kan gå 200 meter med stor svårighet.

I överklagandet anför du bland annat dina båda knän har blivit avsevärt sämre och du inte kan stödja på ditt vänstra ben samt att du nu bara med svårighet kan gå med kryckor. Du har hemsk värk i vänster knä då du varit i gång en liten stund, din sömn rycks sönder trots allt större intag av sömntabletter, du upplever att värktabletter inte alls ger någon lindring. Du tycker att det är omöjligt att gå med kryckor när väglaget är isigt- och snöigt. Du anser att parkeringssituationen där du bor är helt omöjlig vad gäller vanliga parkeringsplatser men att tillgången på parkeringsplatser för rörelsehindrade är god.

Skäl för beslutet

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas till en rörelsehindrad som själva kör motordrivna fordon. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276). Transportstyrelsen anser att bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör i allmänhet grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel.

Det särskilda parkeringstillståndet för rörelsehindrade gäller enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen i hela landet och ger samma rätt att parkera i hela landet. Trafikförordningens förutsättningar för utfärdande av tillståndet är oberoende av var sökanden med hänsyn till var han eller hon på grund av bosättning eller annat, kan antas komma att utnyttja tillståndet.

I ärendet uppges bland annat att du har gonartros, meniskskada samt att du har haft ett direkt trauma mot båda knäna då du blivit påkörd av en bil. Du uppges ha bestående knäsmärtor och funktionsnedsättningar i båda knälederna. Vidare har du anfört att du är beroende av kryckkäppar för att överhuvudtaget kunna promenera utomhus och att du då förflyttar dig haltande, i långsamt tempo och med stor svårighet. Efter förflyttning får du kraftig smärta i båda knäna som stör din sömn och påverkar dig negativt.

Vid en samlad bedömning anser Transportstyrelsen att du har ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Med bifall till överklagandet ska ärendet därför återsändas till kommunen för utfärdande av ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Till toppen