Överklagande av beslut (Skåne)

2012-03-22

Transportstyrelsen avslår överklagandet.

Redogörelse för ärendet

Du har överklagat Länsstyrelsens i Skåne län beslut och begärt att Transportstyrelsen ska bifalla din ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

I ansökan till kommunen har du uppgivit att du själv kör motordrivna fordon. Till ansökan har du bifogat ett läkarintyg.

I överklagandet har du bland annat anfört att du inte förstår beslutet att inte förnya ditt parkeringstillstånd. Du har inte blivit fysiskt bättre utan tvärtom sämre. Du har genomgått höft- och fotoperationer som har satt sina spår. Du väntar på operation av en armbåge. Du undrar om riktlinjerna har ändrats. Din gångsträcka varierar väldigt mycket från dag till dag. Vissa dagar kan du gå 100 meter, andra dagar bara 50 meter. Du har känt dig nere, isolerad och handikappad detta halvår då du har varit utan ditt parkeringstillstånd.

Skäl för beslutet

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276).

Transportstyrelsen anser att bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel.

Varje ansökan om särskilt parkeringstillstånd är ett nytt ärende där beslutet föregås av en individuell prövning, därför saknar tidigare beslut om utfärdande betydelse för bedömningen.

Behov av att öppna bildörren helt eller behov av stort utrymme runt bilen utgör inte sådana förhållanden som ska ligga till grund för bedömningen vid utfärdande av särskilt parkeringstillstånd enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen och saknar därför betydelse för bedömningen.

Av handlingarna framgår, bland annat av läkarintyg, att du har reumatoid artrit. Din sjukdom har under årens lopp orsakat tilltagande förflyttningssvårigheter. Du har opererat en fraktur i vänster höft men har inte återfått full funktion eller smärtfrihet. Du har nedsatt kraft i musklerna och inskränkt rörlighet. Din gångsträcka är nu under 100 meter. Du behöver öppna din bildörr fullständigt för att kunna komma i och ur bilen på grund av din inskränkta rörlighet i vänster höft. Din gångsträcka uppges till maximalt 100 meter.

Det går inte att utläsa av läkarintygen eller av övriga handlingar om du använder några gånghjälpmedel eller i vilken utsträckning gånghjälpmedel skulle påverka din förmåga att förflytta dig på egen hand.

Vid en samlad bedömning finner Transportstyrelsen att du har ett rörelsehinder. Däremot framgår det inte att du har sådana väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand som krävs för utfärdande av ett särskilt parkeringstillstånd enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen. Överklagandet ska därför avslås.

Till toppen