Överklagande av beslut (Halland, bifall)

2012-03-22

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver Länsstyrelsens i Hallands län beslut och återsänder ärendet till kommunen för utfärdande av ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Redogörelse för ärendet

Du har överklagat ett beslut av Länsstyrelsens i Hallands län beslut och begärt att Transportstyrelsen ska bifalla din ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd.

I ansökan till kommunen har uppgivits att du själv kör motordrivna fordon. Till ansökan har bifogats ett läkarintyg.

I överklagandet har du bland annat anfört att det är andfåddheten som är svår. Du har även besvär med ryggen och du ska göra en magnetröntgen på ländryggen. Med dessa besvär ligger du ofta. Du har bifogat ett läkarintyg som du undrar om det har tagits hänsyn till. Du har en väninna som kör dig till sjukhuset eftersom du inte har ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Till Transportstyrelsen har det inkommit ett nytt läkarintyg, utfärdat den 6 juli 2011.

Skäl för beslutet

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas till en rörelsehindrad som själv kör motordrivna fordon. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276).

Transportstyrelsen anser att bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör i allmänhet grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel.

Av handlingarna framgår, bland annat av ett odaterat läkarintyg, att du har nedsatt pumpfunktion på hjärtat som slår oregelbundet vilket ger sämre fysik och du klarar inte att gå längre sträckor. Du har även ländryggsbesvär som också påverkar gångförmågan. Du kan gå 100 meter utan belastning. Av det senare intyget utfärdat den 6 juli 2011, framgår att du har grav andfåddhet och klarar inte att gå längre sträckor än 10 meter. Du har en kryckkäpp som du emellanåt använder som avlastning. Vidare framgår att ditt medicinska tillstånd är bestående och kommer att försämras samt att din fysiska kapacitet kommer att minska med stigande ålder.

Transportstyrelsen anser att din nedsatta gångförmåga är rimlig med tanke på dina besvär och din höga ålder.

Mot bakgrund av det ovan anförda anser Transportstyrelsen att du har ett varaktigt rörelsehinder som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Med bifall till överklagandet ska ärendet därför återsändas till kommunen för utfärdande av ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Till toppen