Överklagande av beslut (Uppsala, avslag)

2012-03-22

Transportstyrelsen avslår överklagandet. 

Redogörelse för ärendet

Du har överklagat Länsstyrelsens i Uppsala län beslut och begärt att Transportstyrelsen ska bifalla din ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

I ansökan till kommunen har du uppgivit att du själv kör motordrivna fordon. Till ansökan har du bifogat ett läkarintyg.

I överklagandet har du bland annat anfört att när det är kallt har du svårt att få syre till din enda lunga. Du har ständig risk att halka på grund av att musklerna under dina fötter har slutat att fungera. Du har aldrig angivit att du skulle kunna gå upp till 400 meter.

Skäl för beslutet

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276).

Transportstyrelsen anser att bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel.

Varje ansökan om särskilt parkeringstillstånd är ett nytt ärende där beslutet föregås av en individuell prövning, därför saknar tidigare beslut om utfärdande betydelse för bedömningen.

Svårigheter med att bära utgör inte ett sådant förhållande som ska ligga till grund för bedömningen vid utfärdande av särskilt parkeringstillstånd enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen och saknar därför betydelse för bedömningen.

Av handlingarna framgår, bland annat i läkarutlåtanden att du har nedsatt lungkapacitet och balanssvårigheter samt diabetesorsakade neuropatier. Du använder rollator och kan gå cirka 20-30 meter, lite längre om du vilar. Vinterväglag ger dig problem. På grund av nedsatt känsel i fötterna är du utsatt för risken att falla.

I ansökan har du uppgivit att du kan gå 100 – 200 meter med rullator om du slipper lyfta. I ditt yttrande till kommun anger du att det är möjligt att du kan gå upp till 200 meter om förhållandena är de rätta.

Transportstyrelsen anser att dina uppgifter avseende gångsträckan 100-200 meter med hjälpmedel får anses vara rimliga i förhållande till din begränsade lungkapacitet, balanssvårigheter och neuropatier.

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet finner Transportstyrelsen att du är rörelsehindrad. Däremot framgår det inte att du har sådana väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand som krävs för utfärdande av ett särskilt parkeringstillstånd enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen. Överklagandet ska därför avslås.

Till toppen