Övrigt

11 Beslut

Väghållningsmyndighetens begäran om stopplikt har inte visat att stopplikt behövdes

Väghållningsmyndigheten har begärt att det införs stopplikt för trafik på ett antal mindre vägar som ansluter till väg 26. Länsstyrelsen har meddelat besluten utifrån uppgifter i väghållningsmyndighetens begäran. Beslutet om lokala trafikföreskrifter om stopplikt kan en länsstyrelse meddela av egen kraft. Länsstyrelsen hade inte kompletterat väghållningsmyndighetens material med egen utredning. Väghållningsmyndighetens material visade inte på behov av stopplikt och överklagandet avslogs därför.

Publicerades 2012-01-09

Beslut om skotertrafik i Västerbottens län

Storumans kommun har meddelat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med terrängmotorfordon. Förbudet gällde inte körning längs godkända leder. Trafikförordningen innehåller inte bestämmelser om godkännande av leder eller bemyndigande att meddela föreskrifter om godkännande. En begäran att leder inte skulle godkännas har därför inte kunnat prövas enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Publicerades 2011-11-17

Motortävlingen Dackefejden

Länsstyrelsen i Kronobergs hade gett tillstånd till motortävlingen Dackefejden och genom lokala trafikföreskrifter meddelat särskilda trafikregler om förbud mot trafik med andra fordon än tävlande och funktionärer på vissa vägar. Trafikverket region Syd överklagade en del av beslutet och med hänsyn till rådande förhållanden upphävde Transportstyrelsen den aktuella delen av länsstyrelsens beslut.

Publicerades 2011-06-17

Dubbdäcksförbud Hornsgatan Stockholm

Skäl har inte ansetts finnas för att medge undantag från lokala trafikföreskrifter om dubbdäcksförbud på Hornsgatan i Stockholm.

Publicerades 2010-10-20

Ölandsbron

Förbud mot gång- och cykeltrafik på Ölandsbron har ansetts motiverat med hänsyn till hastighetsbegränsningarna och utrymmet utanför körbanorna.

Publicerades 2010-06-21

Väg 563 och väg 574 i Hälleström

Väjningsplikt har ansetts motiverad på den mindre av vägarna i en korsning på grund av riskerna med inbromsningar på den större vägen. Även fråga om hastighetsbegränsning.

Publicerades 2010-02-25

Bertil Muhrs gata i Malmö

Skäl har inte ansetts finnas för lokala trafikföreskrifter om gårdsgata (motsvarande gångfartsområde). Vägen var inte utformad så att det endast var lämpligt att föra fordon i högre hastighet än gångfart.

Publicerades 2008-12-15

Ättehögsvägen i Granlo

Förbud mot genomfartstrafik på en väg har inte ansetts lämpligt då det enligt detaljplanen inte fanns några uppgifter om begränsningar i användandet av vägen.

Publicerades 2008-12-15

Väg 785 i Saxhyttan

Skäl har inte ansetts finnas för lokala trafikföreskrifter om förbud mot tung trafik på allmän väg. Sådant förbud ansågs motiverat endast av hänsyn till nedsatt bärighet på vägen eller andra liknande skäl. Avvisning av begäran om breddning av vägen.

Publicerades 2008-12-10

Öranvägen i Huddinge

Skäl har inte ansetts finnas för lokala trafikföreskrifter om förbud mot ridning och trafik med hästfordon. Även fråga om avvisning på grund av bristande besvärsrätt.

Publicerades 2008-10-13

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor kan du kontakta kundtjänst 0771-14 15 16 eller använda något av våra kontaktformulär.

Till toppen