Vägar i Forshaga kommun

2008-02-21

Upphävande av lokala trafikföreskrifter om förbud mot parkering och stannande på vägar i Forshaga kommun. Det var oklart vilka lokala trafikföreskrifter som hade beslutats.

Beteckning: TR10A 2008:8447

Beslutsdatum: 2008-02-21

Beslut

Med bifall till överklagandet upphäver Vägverket Länsstyrelsens i Värmlands län och Forshaga kommuns beslut och återförvisar ärendet till kommunen för ny handläggning.

Bakgrund

Du har överklagat Länsstyrelsens i Värmland län beslut den 19 februari 2007, diarienummer 258-452-07, om lokala trafikföreskrifter i Forshaga kommun (bilaga 1).

Skäl

Av 6 kap. 30 § kommunallagen (1991:900) jämfört med 5 kap. 59 § samma lag framgår att av protokollet från en kommunal nämnds sammanträden ska framgå vilka beslut som har fattats. I § 115 protokollet från miljö- och byggnämndens för Forshaga kommun och Munkfors kommun sammanträde 2006-12-05 sägs endast att nämnden beslutar lokala trafikföreskrifter enligt bilagor gällande avvikelse från stannande och parkering. Av protokollet framgår inte vilka lokala trafikföreskrifter som har beslutats. I § 115 nämndens protokoll anges vidare att beslutsunderlaget utgörs av arbetsutskottets § 109/2006 (se bilaga 2) och KommunTekniks tjänsteskrivelse 2006-11-07 med lokala trafikföreskrifter. I ärendet finns en tjänsteskrivelse 2006-11-07 med rubriken Lokala trafikföreskrifter i Forshaga kommun (bilaga 3), som Vägverket antar är vad som i protokollet benämns KommunTekniks tjänsteskrivelse 2006-11-07. Varken i arbetsutskottets protokoll § 109/2006 eller i tjänsteskrivelsen 2006-11-07 bestäms bilagorna till protokollet respektive tjänsteskrivelsen. I ärendet finns inte heller bilagor som hänvisar till protokollet § 115. Vägverket anser därför att det inte framgår av protokollet vilket beslut som har fattats. Överklagandet ska därför bifallas och ärendet med undanröjande av länsstyrelsens beslut återförvisas till kommunen för ny handläggning.

Till toppen