Väg 799 i Bredahult

2009-08-20

Upphävande av länsstyrelsens beslut om högsta tillåten hastighet. Part hade inte underrättats om eller getts tillfälle att yttra sig över tillförda uppgifter.

Beteckning: TSV 2009-3747

Beslutsdatum: 2009-08-20

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen upphäver länsstyrelsens beslut och återförvisar ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Redogörelse för ärendet

Du har överklagat Länsstyrelsens i Kronobergs län beslut den 27 november 2008 med diarienummer 258-7083-08 (se bilaga) om hastighetsbegränsning på väg 799 i Tingsryds kommun. Du har i överklagandet vidhållit din begäran om sänkt hastighetsgräns från 70 till 50 kilometer i timmen genom Bredahult enligt en bifogad karta.

Till stöd för överklagandet har du bland annat anfört att de av den statliga väghållningsmyndigheten Vägverket Region Sydöst och länsstyrelsen framförda argumenten upplevs som standardsvar som ej är baserade på en seriös bedömning med ordentligt genomförda undersökningar.

Skäl för beslutet

Enligt 16 § förvaltningslagen (1986:223) har sökande, klagande eller annan part rätt att ta del av det som tillförts ärendet om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Enligt 17 § får ärendet inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och han eller hon har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.

I utredningen har framkommit att du inte har fått ta del av, underrättats om eller fått tillfälle att yttra dig över väghållningsmyndighetens yttrande den 3 november 2008 med beteckning TR10-A 2008:74157 (se bilaga). Transportstyrelsen har därför att ta ställning till om länsstyrelsen fattat sitt beslut i strid med förvaltningslagen.

Beslut om lokala trafikföreskrifter är att hänföra till så kallade normbeslut. I regeringens proposition (1985/86:80) om ny förvaltningslag anges på sidan 58 att förvaltningslagen i princip också gäller normbeslutsärenden. Vidare anges:

Det bör emellertid observeras att flera av lagens bestämmelser är utformade så att de bara reglerar handläggningen i förhållande till parter. Eftersom det sällan förekommer att någon uppträder som part i ett normbeslutsärende får dessa bestämmelser sällan betydelse i ärenden av detta slag. Som exempel på fall där bestämmelserna får betydelse i normbeslutsärenden kan nämnas när en fastighetsägare vänder sig till länsstyrelsen och begär att denna ska besluta en lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på en väg som gränsar till fastigheten.

Du har hos länsstyrelsen begärt att den meddelar lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på en sträcka av väg 799 genom Bredahult. Av handlingarna i ärendet har det förhållandet framkommit att den aktuella sträckan gränsar till din bostad. Transportstyrelsen anser att detta förhållande är jämförbart med det i propositionens exempel om när en fastighetsägare vänder sig till länsstyrelsen och begär att denna ska besluta en lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på en väg som gränsar till fastigheten. Du har således uppträtt som part i ärendet hos länsstyrelsen.

Eftersom du har uppträtt som part i ärendet hos länsstyrelsen men inte fått ta del av, underrättats om eller fått tillfälle att yttra dig över väghållningsmyndighetens yttrande har länsstyrelsen fattat sitt beslut i strid med förvaltningslagen. Länsstyrelsens beslut ska därför upphävas och ärendet återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Till toppen