Väg 365 i Lycksele

2008-08-14

Upphävande av en av kommun beslutade lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet. Föreskrifterna innehöll formella fel.

Beteckning: TR10A 2008:51512

Beslutsdatum: 2008-08-14

Beslut

Vägverket upphäver Lycksele kommuns beslut. Ärendet återförvisas till kommunen för fortsatt handläggning.

Bakgrund

Vägverket Region Norr (VN) har genom sitt överklagande av Länsstyrelsens i Västerbottens län beslut den 16 juni 2008 med diarienummer 258-4184-2008 (se bilaga) fullföljt sitt överklagande av Lycksele kommuns beslut den 12 februari 2008 med diarienummer 2007 0867 (se bilaga) att meddela lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 365 inom tättbebyggt område i Lycksele.

I överklagandet yrkar VN att kommunens beslut ska upphävas.

Skäl

Hela den aktuella sträckan ligger inom tättbebyggt område. Enligt 3 kapitlet 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1275) får fordon inom tättbebyggt område inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen. Lokala trafikföreskrifter med särskilda trafikregler om avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kapitlet 17 § första stycket får enligt 10 kapitlet 3 § meddelas om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

Av handlingarna i ärendet framgår inte att det av hänsyn till framkomlighet, trafiksäkerhet eller miljö är motiverat med en högre hastighet än 50 kilometer i timmen under vintern på sträckan mellan 178 meter sydväst och 600 meter norr om väg 702. Det framgår inte heller varför kommunens höjning av hastighetsgränsen på sträckan mellan 600 meter och 1020 meter norr om väg 702 under sommaren anses omotiverad.

En grundförfattning gäller tills den uttryckligen upphävs av en annan författning. När en författning upphävs bör det tydligt anges vilken författning som upphävs. Det uttryck som används för upphävandet bör ta sikte på den författning som ska upphävas, såsom i exemplen i avsnitt 8.7 i Statsrådsberedningens handbok (Ds 1998:45) Myndigheternas föreskrifter.

I de överklagade föreskrifterna anges endast att den nya författningen ersätter de gamla varför det är oklart om de gamla författningarna har upphävts eller inte. Vägverket anser att denna oklarhet behöver åtgärdas. Det överklagade beslutet ska därför upphävas och ärendet återförvisas till kommunen för fortsatt handläggning.

Till toppen