Parkeringsavgifter i Visby

2010-06-21

En kommunal nämnds beslut ansågs inte vara ett sådant beslut om föreskrifter som kan överklagas hos länsstyrelsen enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Beteckning: TSV 2010-4477

Beslutsdatum: 2010-06-21

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen upphäver Länsstyrelsens i Gotlands län beslut och återförvisar ärendet till Gotlands kommun.

Redogörelse för ärendet

Tekniska nämnden i Gotlands kommun har överklagat Länsstyrelsens i Gotlands län beslut den 21 april 2010 med diarienummer 258-193-10 (bilaga) att upphäva tekniska nämndens beslut TN § 219 den 28 oktober 2009 om införande av parkeringsavgifter i Visby. I överklagandet har tekniska nämnden begärt att länsstyrelsens beslut ska undanröjas och nämndens beslut fastställas.

Till stöd för överklagandet har tekniska nämnden anfört att länsstyrelsens beslut är felaktigt av följande skäl. Länsstyrelsen har vidtagit en för omfattande sakprövning av de lokala föreskrifterna, i den bedömningen dragit felaktiga slutsatser om behovet av reglering och lämplig utformning samt inte berett trafiknämnden tillfälle att yttra sig över överklagandena.

[M.O.], [G.Ö.] och [M.H.] har yttrat sig över överklagandet.

Skäl för beslutet

I den utsträckning regeringen har överlåtit åt en kommun att meddela föreskrifter om trafik på väg eller i terräng ska enligt 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor denna uppgift inom kommunen fullgöras av en eller flera nämnder. Enligt 6 § får en nämnds beslut enligt 1 § överklagas hos länsstyrelsen och länsstyrelsens beslut hos Transportstyrelsen.

Departementschefen påpekade på sida 42 i Regeringens proposition 1977/78:81 om vissa kommunala trafik- och säkerhetsfrågor m. m. att en kommuns handläggning av ärenden om lokala trafikföreskrifter med fördel kan ”ses i två skeden. Det första av dem rör kommunernas övergripande principbeslut, medan det andra rör beslut om konkreta lokala trafikföreskrifter.”

Vidare påpekade departementschefen på sida 45 i propositionen att

man måste skilja på två olika typer av beslut, nämligen dels de s. k. "tunga", övergripande princip-besluten, dels de beslut varigenom principerna omsätts i lokala trafikföreskrifter. När det gäller den förstnämnda typen av beslut, som är av principiell politisk betydelse, saknas anledning att tillämpa förvaltningsbesvär. I fråga om de egentliga föreskrifterna – som enligt vad jag tidigare har förordat skall meddelas av kommunal nämnd – är situationen annorlunda. De har i hög grad trafikteknisk natur och olika alternativ är ofta möjliga att använda för att nå samma resultat. För att trafikanterna skall få den nödvändiga förståelsen för trafikreglerande åtgärder är det också av avgörande betydelse att dessa används på ett likformigt sätt över hela landet.

Tekniska nämnden har i sitt beslut inte meddelat några konkreta lokala trafikföreskrifter utan i stället är beslutet av förberedande art. Således är det inte ett sådant beslut om egentliga föreskrifter som enligt 6 § lagen om nämnder för vissa trafikfrågor får överklagas hos länsstyrelsen. Det innebär att länsstyrelsen inte borde ha tagit upp ärendet till prövning. Länsstyrelsens beslut ska med hänsyn till detta upphävas och ärendet återförvisas till Gotlands kommun.

Till toppen