Enskilda vägar inom Sandby, Skogsby och Skriketorp

2010-06-16

Länsstyrelses handläggning och beslut har ansetts ha sådana brister att beslutet upphävdes och ärendet återförvisades till länsstyrelsen.

Beteckning: TSV 2010-5122

Beslutsdatum: 2010-06-16

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen bifaller överklagandet, upphäver Länsstyrelsens i Kalmar län beslut och återförvisar ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Redogörelse för ärendet

Den statliga väghållningsmyndigheten Trafikverket Region Syd har överklagat Länsstyrelsens i Kalmar län beslut den 17 maj 2010 med diarienummer 258-4210-09 (bilaga) att meddela lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning för de enskilda vägarna inom Sandby, Skogsby och Skriketorp (18555.1-3), Borgholms kommun. I överklagandet har väghållningsmyndigheten begärt att beslutet ska upphävas. Väghållningsmyndigheten har även begärt att beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition). Till stöd har väghållningsmyndigheten anfört att beslutet innehåller formella brister då det saknas konsekvensutredning eller ett beslut att inte upprätta en sådan.

Skäl för beslutet

Länsstyrelsens handläggning

Innan en myndighet beslutar föreskrifter eller allmänna råd, ska enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning myndigheten så tidigt som möjligt ge statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer, näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen. Av handlingarna i ärendet framgår att ingen har getts tillfälle att yttra sig över den promemoria daterad den 17 maj 2010 som har rubriken Konsekvensutredning för lokal trafikföreskrift på enskilda vägarna inom Sandby, Skogsby och Skriketorp (18555.1-3), Borgholms kommun. Länsstyrelsen har därför inte kunnat besluta föreskrifter i ärendet.

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen har, som det får förstås, avsett att besluta en författning. Som ett beslut om en författning har det fått en olämplig utformning.

Av Ds 1998:43, Myndigheternas föreskrifter: Handbok i författningsskrivning, sida 123, framgår att en författning normalt består av

  • författningsrubrik,
  • uppgift om den dag författningen beslutades,
  • ingress,
  • författningstext,
  • bestämmelser om ikraftträdandet och
  • övergångsbestämmelser.

När en myndighet under regeringen beslutar en författning ska enligt 18 b § författningssamlingsförordningen (1976:725) rubriken till denna innehålla myndighetens namn och ordet "föreskrifter". Länsstyrelsen beslut innehåller inte någon sådan rubrik.

Länets författningssamling ska enligt 16 § författningssamlingsförordningen ha samma format som SFS och likartad typografisk utformning. I länsstyrelsens beslut har inte uppgift om den dag författningen beslutades angetts på det sätt som rekommenderas i Ds 1998:43, Myndigheternas föreskrifter: Handbok i författningsskrivning, sida 123.

Vidare framgår det inte tillräckligt tydligt för vilka enskilda vägar och sidovägar hastighetsbegränsningen gäller och den karta som enligt beslutet är bifogad ingår inte i beslutet. Enligt Transportstyrelsens uppfattning bör vägar och vägsträckor anges med start- och slutpunkter och där det behövs ytterligare angivelser.

Av 1 kapitlet 6 § vägmärkesförordningen (2007:90) framgår vem som ansvarar för utmärkning av lokala trafikföreskrifter. Förordningen anger ingen rätt för länsstyrelsen att föreskriva om utmärkningen.

Transportstyrelsen finner dessa brister i länsstyrelsens beslut och handläggning av ärendet så allvarliga att beslutet ska upphävas och ärendet återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Med hänsyn härtill saknar Transportstyrelsen anledning att ta ställning till begäran om inhibition.

Till toppen