Beslut utan prövning i sakfrågan

Här finns beslut i ärenden där Transportstyrelsen inte har tagit ställning till sakfrågan, exempelvis på grund av hur ärendet har hanterats i underinstanserna.

9 Beslut

För sent inkommen överklagan

Länsstyrelsen har beslutat att avvisa ett överklagande som för sent inkommen. Det är inte uteslutet att överklagandet inkommit till länsstyrelsen i rätt tid.

Publicerades 2018-01-30

Brålanda

Ett tättbebyggt område har endast bestått av vägsträckor och inte mellanliggande bebyggd terräng. Länsstyrelsen borde utgå från att trafikreglerna för trafik utom tättbebyggt område var tillämpliga.

Publicerades 2012-02-21

E20 i Lerum

Beslut om upphävande av lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning har ansetts innehålla brister.

Publicerades 2010-07-02

Väg 632 i Mönsterås

Länsstyrelse har inte ansetts beslutat lokala trafikföreskrifter.

Publicerades 2010-06-21

Parkeringsavgifter i Visby

En kommunal nämnds beslut ansågs inte vara ett sådant beslut om föreskrifter som kan överklagas hos länsstyrelsen enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Publicerades 2010-06-21

Enskilda vägar inom Sandby, Skogsby och Skriketorp

Länsstyrelses handläggning och beslut har ansetts ha sådana brister att beslutet upphävdes och ärendet återförvisades till länsstyrelsen.

Publicerades 2010-06-16

Väg 799 i Bredahult

Upphävande av länsstyrelsens beslut om högsta tillåten hastighet. Part hade inte underrättats om eller getts tillfälle att yttra sig över tillförda uppgifter.

Publicerades 2009-08-20

Väg 365 i Lycksele

Upphävande av en av kommun beslutade lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet. Föreskrifterna innehöll formella fel.

Publicerades 2008-08-14

Vägar i Forshaga kommun

Upphävande av lokala trafikföreskrifter om förbud mot parkering och stannande på vägar i Forshaga kommun. Det var oklart vilka lokala trafikföreskrifter som hade beslutats.

Publicerades 2008-02-21

  • 1
Till toppen