Avgaskrav på arbetsmaskiner och traktorer

Transportstyrelsen ansvarar för frågor om avgasregler, bullerregler för arbetsmaskiner och bestämmelser om fordonsbränslen.

Motorn ska uppfylla kraven

Varje motortyp måste omfattas av ett typgodkännande. Detta styrker att tillverkaren tagit hänsyn till kraven. En motor som ska "sättas på marknaden", det vill säga börja tillverkas och säljas och därefter användas, ska tillhöra en sådan godkänd motortyp. Som tecken på det ska den vara försedd med en skylt med bland annat godkännandenummer.

Gemensamma EU-krav 

Avgaskraven för traktorer och arbetsmaskiner har införts gemensamt i EU. Reglerna finns i direktiven 97/68/EG (för arbetsmaskiner) respektive 2000/25/EG (för traktorer). Direktivet för arbetsmaskiner omfattar även små bensindrivna motorer till bland annat gräsklippare, motorsågar och liknande.

Miljöklasser

Motorer ska hänföras till en miljöklass:

  • miljöklass 3 gäller obligatoriska krav
  • miljöklass 2 gäller för motorer som typgodkänts enligt steg II.

Undantag är motorer för både traktorer och maskiner i steg II för storlekskategorin 18–37 kW som ska ingå i miljöklass 3. Miljöklassningen sker på tillverkarens initiativ.

Från vilka datum gäller kraven?

I en tabell (se under Dokument i högermenyn) kan du se datum för införande av strängare krav, dels för nya typgodkännande, dels för ny motor. Steg I, II, III och IV står för nivåer på avgaskrav med gränsvärden och provbetingelser.
 
När steg I infördes blev det stopp för fler typgodkännanden enligt de gamla kraven.
 
Kraven gäller när motorn sätts på marknaden, säljs eller registreras. Utsläppande på marknaden betyder enligt förordningen att en produkt som omfattas av kraven görs tillgänglig.
 
Det är motorn i en arbetsmaskin som är föremål för avgasbestämmelserna. Att ”sätta en motor på marknaden” innebär att den införs på marknaden genom att överlåtas, distribueras eller börja användas.
 
EU-direktivet ger möjlighet att nationellt besluta om att fördröja sista dagen för att sätta en motor på marknaden (datumet längst till höger för traktorer respektive arbetsmaskiner i tabellen). Sverige har dock slagit fast tidpunkterna i författningen. I Sverige är det alltså inte tillåtet att sälja eller börja använda motorn efter det datumet, se även Slutserie i Sverige nedan.

Undantag enligt ett "Flexibelt system"

Det är möjligt för en utrustningstillverkare att köpa in ett begränsat antal motorer av föregående kravsteg, när ett nytt kravsteg har införts. Detta kan ske inom ramen för ett "flexibelt system" enligt direktivet 97/68/EG. För att få göra det krävs tillstånd från Transportstyrelsen eller från en typgodkännandemyndighet i ett annat medlemsland. För att ansöka om ett sådant tillstånd finns blanketten "Ansökan om flexibilitet", den finns på blankettsidan.

Typgodkännande och tillsyn

Transportstyrelsen ansvarar för den centrala tillsynen av att avgasbestämmelserna efterlevs och är typgodkännandemyndighet för arbetsmaskinkrav enligt EU:s regler. Lokalt är det kommunen som har hand om tillsynen. 

Slutserie i Sverige

EU-direktivet ger dessutom utrymme för medgivanden när det gäller slutserier. Upp till ett år efter sista datum kan man nationellt ge undantag och medge att ett antal av varje motormodell sätts på marknaden. De ska vara tillverkade före sista datum och får stå för högst 10 procent av förra årets försäljning.
 
Transportstyrelsen kan medge att slutseriemotorer får sättas på marknaden i Sverige inom de begränsningar som anges i EU-direktivet. Transportstyrelsen prövar varje fall efter ansökan om dispens från respektive motortillverkare.